Pirma ES strategija dėl plastiko
Plas­ti­ko esa­ma vi­sur. Kad ir kur bū­tu­mė­te – pa­plū­di­my­je, gat­vė­je ar kai­me, – vi­sur su­si­dur­si­te su plas­ti­ku. Nau­dos, ku­rią jis tei­kia mū­sų vi­suo­me­nei, ne­ga­li­ma pa­neig­ti. Vis dėl­to per daug ga­mi­nių iš­me­ta­ma pa­nau­do­jus vos kar­tą. Jei no­ri­me, kad mū­sų gat­vės, pa­plū­di­miai ir van­de­ny­nai bū­tų šva­rūs, tu­ri­me tai pa­keis­ti.

Pirma Europos masto strategija dėl plastiko – naujos tvarios plastiko ekonomikos pagrindas. Numatoma, kad 2030 metais visos plastikinės pakuotės Europos Sąjungoje bus perdirbamos arba naudojamos pakartotinai. Europa, pakeitusi šių produktų gamybos, naudojimo ir perdirbimo būdus, gali tapti lydere kurdama naujas investavimo galimybes ir darbo vietas.

Jei nepakeisime įpročių, 2050 metais vandenynuose bus daugiau plastiko nei žuvų.

Europiečiai išmeta 25 mln. tonų plastiko atliekų, bet vos trečdalis jų perdirbama. Tiesiog švaistome pinigus. Šių į aplinką išmetamų atliekų vertė ekonomikai – maždaug 105 mlrd. eurų per metus. Ne mažiau nerimo kelia ir žala aplinkai. Pasaulyje plastikas sudaro apie 85 proc. paplūdimių šiukšlių. Jei nepakeisime įpročių, 2050 metais vandenynuose bus daugiau plastiko nei žuvų.

Mūsų piliečiai taip pat nerimauja dėl plastiko poveikio sveikatai ir aplinkai. Žmonės nenori, kad vandenynuose plūduriuotų plastiko atliekos, nenori, kad paukščiai, vėžliai ir kiti jūros gyvūnai įsipainiotų maišeliuose ar senuose žvejybiniuose tinkluose ir žūtų. Jie nenori valgyti žuvų, užterštų plastiko mikrodalelėmis, ir nebenori taikstytis su įpročiu tiesiog išmesti tokias atliekas.

Naujoji strategija dėl plastiko skirta šioms problemoms spręsti. Laikomės holistinio požiūrio į visą šios medžiagos gyvavimo ciklą.

AFP/Scanpix nuotrauka

Bus nustatytos naujos pakavimo taisyklės, padėsiančios pagerinti plastiko atliekų perdirbimą. Dėl naujų kokybės standartų potencialūs naudotojai galės būti tikri, kad medžiagos yra saugios ir patikimos. Mūsų strategijoje taip pat numatytas deramas finansavimas ir vis didesnė parama plastiko technologijų inovacijoms. Iki 2020-ųjų ketinama skirti 350 mln. eurų pažangesnėms, geriau perdirbamoms medžiagoms sukurti ir atliekų perdirbimui optimizuoti.

Pasiūlysime naujas vienkartinių plastiko gaminių ir žvejybos įrankių naudojimo taisykles. Numatytos priemonės apriboti mikroplastiko naudojimą kosmetikoje. Be to, bus nustatyti biologiškai skaidaus ir kompostuojamo plastiko standartai. Jūros šiukšlinimo klausimą Europos Komisija siūlo spręsti naujomis uosto taisyklėmis.

Plastiko atliekų problema yra pasaulinio masto, todėl dirbame išvien su savo tarptautiniais partneriais, kad paskatintume pokyčius visur. Tikimės, jog drauge mums pavyks rasti globalesnių sprendimų ir sukurti aukštesnius tarptautinius standartus.

Pasaulinės problemos reiškia ir pasaulinio masto galimybes. Europos Sąjungos pramonė gali tapti pasauline lydere lengviau perdirbamų plastiko produktų ir naujų produktų iš plastiko atliekų gamybos technologijų srityje.

Jei mūsų iniciatyvą palaikys visos pasaulinio, nacionalinio ir vietinio lygio organizacijos, pertvarką šioje srityje galime įgyvendinti. Todėl įmonių verslo strategijos ir investavimo sprendimai yra be galo svarbūs, kaip ir asmeninis piliečių apsisprendimas bei vartojimo įpročiai. Veikdami išvien galime pasiekti, kad plastikas iš tiesų taptų pasauliniu stebuklu.

KARMENU VELLA,

už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys

ELZBIETA BIENKOWSKA,

už vidaus rinką atsakinga Europos Komisijos narė