Keturkojai karo policininkai
Nuo 2009 m. KP tar­nau­ja ir ke­tur­ko­jai par­ei­gū­nai – tar­ny­bi­niai šu­nys, kar­tu su jais ir ke-tu­ri ki­no­lo­gai. Pa­grin­di­nis ke­tur­ko­jų po­li­ci­nin­kų dar­bas – ieš­ko­ti nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro-pi­nių me­džia­gų trans­por­to prie­mo­nė­se, ba­ga­že, pa­tal­po­se, jie tal­ki­na ir apieš­kant as-me­nis. Pri­klau­so­mai nuo lai­ko­tar­pio (maž­daug 1– 2 kar­tus per sa­vai­tę) ki­no­lo­gai vyks­ta ti­krin­ti šauk­ti­nių, taip pat da­ly­vau­ja pla­ni­niuo­se ar­ba pa­gal da­li­nių va­dų įsa­ky­mus ren-gia­muo­se da­li­nių pa­tal­pų pa­ti­kri­ni­muo­se.

Kad gerai atliktų savo užduotis, tarnybiniai šunys irgi nuolat mokosi ir kelia kvalifikaciją dalyvaudami bendruose mokymuose su Valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės ir policijos kinologijos tarnybomis, vyksta į narkotinių medžiagų paieškos kursus ir varžybas Lietuvoje bei užsienyje, pvz., nuolat bendradarbiaujama su Kroatijos, Latvijos ir Estijos kinologais. Prieš kelerius metus mūsų kinologės srž. Sigita Bacevičiūtė ir srž. Ingrida Dikienė yra laimėjusios pirmąją vietą Tarptautiniame narkotinių medžiagų paieškos čempionate.

Šunims, atrenkamiems tarnauti KP, keliami labai aukšti reikalavimai. „Pirmiausia domimės jų tėvų kilme, psichinėmis savybėmis, genetika. Svarbu atsižvelgti į patį veisėją ir veislyną, iš kur bus perkamas šuniukas. Dažnai įsigyjami tarnybinių ar paieškos šunų palikuonys, turintys gerą uoslę, aktyvūs, nebaikštūs, nevengiantys ir nebijantys įvairių paviršių kaitos, žmonių, pašalinių garsų. Taip pat svarbu, kad šuo būtų fiziškai stiprus, ištvermingas ir tvirtas“, – pasakojo KP kinologė srž. S. Bacevičiūtė.

Netrukus į K9 (taip oficialiai vadinama KP kinologų tarnyba) įsilies nauja keturkojų policininkų pamaina – šiuo metu pačiam vyriausiam šuniui yra 12 metų, taigi jis greitai „išeis į pensiją“.

„Į jo vietą jau yra paruoštas tarnybinis šuo, jau dabar visu pajėgumu atliekantis tarnybą. Senas šuo bus išleistas į užtarnautą poilsį, o pirmumo teisė kitą įsigyti už simbolinę kainą, kuri paskaičiuota su nuvertėjimu, bus suteikta senąjį prižiūrėjusiam ir dresavusiam kinologui. Taip yra todėl, kad dvikojus ir keturkojus karo policininkus sieja ypatingas ryšys: tarnybiniai šunys gyvena savo kinologo namuose, ten yra maitinami, miega, ruošiasi fizinio pasirengimo testams ir atostogauja kartu su šeimininku“, – pasakojo kinologė srž. Ingrida Dikienė.

Siekiant pagerinti KP kinologų efektyvumą šiais metais papildomai bus įsigyti dar du nauji šunys.