Havajuose išsiveržė ugnikalnis
 Ha­va­juo­se be­si­ver­žian­čio Ki­lauė­jos ug­ni­kal­nio la­va ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo te­kė­ti į vie­ną gy­ve­na­mą­ją te­ri­to­ri­ją bu­vo pa­skelb­ta pri­va­lo­ma eva­kua­ci­ja.

Pasak Havajų apygardos atstovės Janet Snyder, lava pasiekė Mohalos gatvę gyvenamajame rajone „Leilani Estates“. Apygarda įsakė evakuoti namus nuo Luanos gatvės iki Pohohikio plento.

Šis išsiveržimas įvyko po kelias dienas Punos rajoną Didžiojoje saloje krėtusių žemės drebėjimų.

Anksčiau šią savaitę įgriuvo Puu O kraterio dugnas, todėl lava šlaitu nutekėjo daugiau kaip 16 km apgyventos salos pietryčių pakrantės link.