Vyriausybės miesteliui kurti skelbiamas konkursas
Tur­to ban­kas pa­skel­bė Vy­riau­sy­bės mies­te­lio in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to par­en­gi­mo pa­slau­gų pir­ki­mą. Tie­kė­jų pa­siū­ly­mų bus lau­kia­ma iki š.m. bir­že­lio 13 die­nos. 

Numatoma, kad preliminariai viso projekto kaina be sklypo pirkimo sieks iki 35 mln Eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad ministerijų patalpų plotas turi siekti iki 25 tūkst. kv. metrų.

Primename, kad Vyriausybės miestelio investicinio projekto parengimo paslaugų techninės užduoties reikalavimai apima tris svarbius etapus:

Pirmo etapo metu bus nustatytas 6 – 8 ministerijų nekilnojamojo turto poreikis.

Antro etapo metu bus išanalizuotos ekonominės ir finansinės galimos projekto įgyvendinimo alternatyvos: esamų ministerijų pastatų racionalus panaudojimas, naujo nekilnojamo turto įsigijimas nuomos teisėmis arba naujo nekilnojamojo turto statyba. Bus vertinamas finansavimas ir esamų ministerijų pastatų pardavimo galimybės.

Vėlesnio etapo metu bus įvertintos galimos projekto vystymo teritorijos, analizuojamas naujos teritorijos užstatymo intensyvumas, tankumas, leistino tos vietos pastato aukštis, komunikacijos ir kiti svarbūs veiksniai.

Vyriausybės miestelio projektą planuojama finansuoti iš šiuo metu ministerijų naudojamų administracinių pastatų pardavimo lėšų.

Ministerijų perkėlimas į naujas patalpas yra numatytas LR Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane. O šį projektą įgyvendinti pavesta valstybės turto valdytojui – VĮ Turto bankui.