Vyriausybė pritarė taikos sutarčiai su „Danpower“
Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pri­tar­ta ge­ne­ra­li­nės tai­kos su­tar­ties pro­jek­tui su Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­ja „Dan­po­wer“. Šia tai­kos su­tar­ti­mi už­bai­gia­mi teis­mi­niai gin­čai tarp Lie­tu­vos vals­ty­bės ir „Dan­po­wer“ bei at­sii­ma­mi šios kom­pa­ni­jos fi­nan­si­niai ieš­ki­niai.

„Pirma, šis taikus ginčų sprendimas leidžia išvengti brangaus ir ilgo bylinėjimosi proceso Lietuvos ir tarptautiniuose teismuose. Antra, jis užkerta kelius galimiems dešimčių milijonų eurų nuostoliams valstybei, kuriuos tektų mokėti pralaimėjus teismuose. Trečia, šis taikus susitarimas yra aiškus ženklas investuotojams, kad Lietuva yra patikima partnerė ir investicinė aplinka mūsų šalyje yra gerinama“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šia taikos sutartimi užbaigiamos aštuonios administracinės ir civilinės bylos nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose. „Danpower“ įsipareigoja atsiimti ieškinius dėl nuostolių, kurių bendra suma siekia 32 mln. eurų, taip pat Vokietijos kompanija atsisako 35 mln. eurų vertės pretenzijos tarptautiniame investiciniame arbitraže bei įsipareigoja nutraukti bylą Europos Sąjungos Bendrajame teisme.

Šia sutartimi „Danpower“ atsisako Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu suteikto fiksuoto tarifo Vilniaus kogeneracinei jėgainei. Valstybė įsipareigoja užtikrinti, kad būtų atstatytas panaikintas leidimas elektros energijos gamybos plėtrai Kaune su fiksuotu tarifu 12 metų laikotarpiui, kuris buvo nustatytas pagal 2013 m. galiojusius teisės aktus.

Pasirašius šią generalinę taikos sutartį, konkrečių taikos sutarčių nuostatas dar įvertins ir tvirtins teismas.

Šia sutartimi taip pat patvirtinamas vokiečių kompanijos ketinimas investuoti į 100 elektromobilių pakrovimo stotelių Lietuvoje.