Vilniuje numatoma įkurti „16+1“ formato finansinių technologijų koordinavimo centrą
Ki­ni­jos bei Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių vy­riau­sy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me So­fi­jo­je su­tar­ta Vil­niu­je įkur­ti „16+1“ for­ma­to fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų koor­di­na­vi­mo cen­trą ir 2019 me­tais or­ga­ni­zuo­ti aukš­to ly­gio fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų (fin­tech) kon­fe­ren­ci­ją, sek­ma­die­nį pra­ne­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Susitikime Lietuvai atstovavęs finansų ministras Vilius Šapoka teigia, kad Lietuva siekia tapti Kinijos finansinių paslaugų vartais į Europą.

„Įsteigus fintech koordinavimo centrą, ne tik padidinsime Lietuvos, kaip fintech šalies, žinomumą pasaulyje ir sulauksime daugiau investicijų bei naujų darbo vietų. Taip pat sukursime galimybes keistis naujausiomis žiniomis apie inovacijas bei priemones, užtikrinančias finansinį stabilumą, kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, kibernetinį saugumą bei vartotojų apsaugą“, – teigė V. Šapoka.

Sprendimas buvo priimtas patvirtinus gaires bendradarbiavimui tarp Kinijos bei Vidurio ir Rytų Europos šalių.

„16+1“ formato susitikime finansų ministras V. Šapoka kartu su Kinijos premjeru bei Vidurio ir Rytų Europos šalių ministrais pirmininkais taip pat aptarė bendradarbiavimo transporto ir logistikos, pramonės ir aukštųjų technologijų, žemės ūkio, finansinių technologijų, turizmo, elektroninės prekybos ir investicijų srityse galimybes, Europos Sąjungos ir Kinijos ryšių plėtojimą.

Be kita ko, renginio metu viešoji įstaiga „Versli Lietuva“ pasirašė abipusio supratimo memorandumą su Kinijos banku „Bank of China“ dėl verslo galimybių plėtros tarp Kinijos ir Lietuvos. Šalys galės efektyviau bendradarbiauti prekybos, paslaugų ir pramonės srityje, keistis tarpusavyje aktualia informacija, bendrai organizuoti verslo forumus ir verslas verslui (B2B) susitikimus tarp abiejų šalių atstovų, teigiama ministerijos pranešime.

„16+1“ formatas buvo įsteigtas Kinijos iniciatyva 2012 metais. Jis skirtas plėtoti Kinijos bendradarbiavimą su Vidurio bei Rytų Europos šalimis. Šiuo formatu vyksta bendradarbiavimas transporto, investicijų, finansinių paslaugų, žemės ūkio, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.