Vaistų liekanų aptikta ir lietuviškoje mėsoje
Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­bos (EF­SA) pa­skelb­tos 2016 me­tų at­as­kai­tos apie ve­te­ri­na­ri­nių vais­tų ir ki­tų me­džia­gų ste­bė­se­ną gy­vū­nuo­se ir jų pro­duk­tuo­se duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je pa­im­tuo­se pro­duk­tuo­se lei­džia­mas nor­mas vir­ši­jan­čių me­džia­gų li­ku­čių ap­tin­ka­ma ma­žiau ne­gu vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­po­je.

2016 metais pagal Medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos planą Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) buvo ištirtas 2371 gyvūnų ir gyvūninių maisto produktų mėginys. Iš jų 9 mėginiai neatitiko teisės aktų reikalavimų.

2017 metais pagal šį planą buvo ištirtas 2471 gyvūnų ir gyvūninių maisto produktų mėginys, 6 mėginiai neatitiko teisės aktų reikalavimų. Visuose teisės aktų reikalavimų neatitikusiuose mėginiuose buvo nustatyta medžiagų liekanų, viršijančių didžiausią leistiną koncentraciją (DLK), draudžiamų medžiagų nustatyta nebuvo.

NMVRVI Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas, dr. Eugenijus Jacevičius „Lietuvos žinioms“ teigė, kad buvo tirti šlapimo ir šviežio raumens mėginiai. 2017 metais reikalavimų neatitikę mėginiai sudarė 0,243 proc. ištirtų mėginių, 2016 metais – 0,379 procento.

Tiriant gyvūnų mėginius 2016–2017 metais, neatitikimų daugiausia nustatyta galvijų ir kiaulių mėginiuose. Reikalavimų neatitiko 8 galvijų mėginiai (0,57 proc. ištirtų mėginių) ir 4 kiaulių mėginiai (0,44 proc. ištirtų mėginių).

Medžiagų liekanų, viršijančių didžiausią leistiną koncentraciją, nebuvo nustatyta avių, arklių, paukščių ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėginiuose.

Tiriant gyvūninio maisto produktus (medų, kiaušinius, pieną), neatitikimų nebuvo nustatyta.

Pasak E. Jacevičiaus, Lietuvoje mėginiuose, kuriuose buvo nustatyta didžiausią leistiną koncentraciją viršijančių medžiagų, buvo aptikta veterinarinių vaistų likučių.

EFSA ataskaitoje nurodoma, kad reikalavimų neatitikę tiksliniai mėginiai ES sudarė 0,31 proc., tai atitinka pastarųjų devynerių metų neatitikusių mėginių kiekį, kuris svyravo nuo 0,25 proc. iki 0,37 procento.

NMVRVI pranešime teigiama, kad ES šalyse vykdoma veterinarinių vaistų liekanų ir kitų medžiagų stebėsena gyvūnuose ir gyvūninio maisto produktuose užtikrina aukštą atitikties ES reikalavimams lygį ir padeda apsaugoti vartotojus bei gyvūnus. 2016 metais 27 iš 28 ES valstybių narių iš viso pateikė EFSA duomenis apie 710,8 tūkst. ištirtų gyvūnų ir gyvūninio maisto produktų mėginių. Dauguma šalių įvykdė minimalius mėginių ėmimo ir tyrimų dažnumo reikalavimus, nustatytus ES teisės aktais.

Lietuvoje medžiagų liekanų stebėsena gyvūnų ir gyvūninio maisto produktų mėginiuose vykdoma nuo 1998 metų. Kiekvienais metais yra sudaromas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinamas metinis Medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos planas, kuris rengiamas atsižvelgiant į ankstesniųjų metų medžiagų liekanų stebėsenos rezultatus.