Socialinis dialogas: kas tai yra?
So­cia­li­nis dia­lo­gas yra la­bai svar­bus ir reikš­min­gas dir­ban­tie­siems ir darb­da­viams, jų or­ga­ni­za­ci­joms ir vi­sai vals­ty­bei. Ta­čiau daž­nai gir­di­mi žo­džiai „so­cia­li­nis dia­lo­gas“, „so­cia­li­nė par­tne­rys­tė“, „so­cia­li­niai par­tne­riai“ nė­ra vi­sai aiš­kūs, nors jų reikš­mė iš ti­krų­jų yra la­bai di­de­lė ir ak­tua­li kiek­vie­nam. Daž­nas ne­su­si­mąs­to, kad so­cia­li­nis dia­lo­gas yra ta­pęs kiek­vie­no as­mens kas­die­ny­be, nes jis dir­ba su­da­ręs su darb­da­viu dar­bo su­tar­tį ar­ba dir­ba LR užim­tu­mo įsta­ty­me nu­ro­dy­tais dar­bo san­ty­kiams pri­ly­gin­tų tei­si­nių san­ty­kių pa­grin­dais.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame naujajame Darbo kodekse nemažai dėmesio skiriama profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimui vystant socialinį dialogą. Socialiniais partneriais plačiąja prasme galime laikyti visus dalyvius: tam tikrą suinteresuotą visuomenės narių grupę, valstybę ar savivaldybę, kartais ir konkretų asmenį. Socialinis dialogas gali vykti įvairias klausimais – dėl švietimo reformos, dėl sveikatos apsaugos sistemos reformos, dėl maksimalaus darbo laiko dirbant darbo sutarčių pagrindu nustatymo ir pan. Kadangi socialinis dialogas nėra plačiai ir gerai žinomas ekonominis, socialinis ir teisinis reiškinys, apie jį būtina informuoti visuomenę.

Valstybinė darbo inspekcija prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiam tikslui kartu su 4 socialiniais partneriais – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais – įgyvendina projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“.

Šio projekto tikslas yra informuoti apie socialinį dialogą ir motyvuoti asmenis aktyviau dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, paskatinti darbdavius ir darbuotojus plėtoti socialinį dialogą įmonėse ir kooperatyvuose, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, skatinančias pasirašyti kolektyvines sutartis, skatinti aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo.

Šiam tikslui informacija nuolat atnaujinama ir talpinama internete adresu www.socdialogas.lt

Užs. AR-190