Skatins gaminti žaliąją energiją savoms reikmėms
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo ir Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tams, ku­rie leis­tų ūki­nin­kams sta­ty­ti ne­di­de­lio ga­lin­gu­mo elek­tri­nes sa­vo ener­gi­jos var­to­ji­mo po­rei­kiams, su­si­ju­siems su jų vyk­do­ma ūki­ne veik­la.

Teisės aktai taip pat sudarytų sąlygas šiems smulkiems gamintojams, gaminantiems elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), veikti rinkos sąlygomis, parduodant nesuvartotą elektros energiją biržoje pagal įstatymu nustatytus kainodaros principus.

Ūkininkų, kurių ūkių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kurių ekonominis dydis praėjusių metų mokestiniu laikotarpiu yra didesnis negu 14 ekonominio dydžio vienetų, siekiančių tapti elektros energiją iš AEI gaminančiais vartotojais, saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji galia negalėtų būti didesnė kaip 100 kW. Šių saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji suminė galia negalėtų viršyti 30 MW.

Šiuo metu elektros energiją iš AEI gaminančių vartotojų (prie kurių priskiriami ir ūkininkai) saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji galia negali būti didesnė kaip 10 kW.

Papildžius AIE įstatymą, elektros energiją gaminantiems vartotojams nebus taikomos šiuo metu galiojančio AIE įstatymo nuostatos, draudžiančios tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais asmenims, kurie jau pasinaudojo AIE įstatyme nurodytais valstybės ir ES paramos šaltiniais. Šios nuostatos būtų taikomos tik gamintojams, kurių elektrinėse pagamintai elektros energijai 12 metų yra taikoma paramos priemonė – fiksuotas tarifas.

Gaus finansinę paramą

Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tuo atveju, jeigu elektros energijos gamintojas elektrą parduoda biržoje, jos gamyba iš AEI skatinama Vyriausybės nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarka. Tai yra šiam gamintojui būtų sumokamas nustatyto fiksuoto tarifo ir šio gamintojo elektros energijos biržoje parduotos elektros energijos pardavimo kainos (kuri negali būti mažesnė nei praėjusio mėnesio kaina, skelbiama elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje) skirtumas.

Elektrą gaminantis vartotojas už šios energijos kiekį, kuris kaupimo laikotarpiu buvo patiektas į elektros tinklus ir paskui suvartotas savo reikmėms bei ūkio poreikiams, nemokėtų VIAP ir už tinklų operatorių suteiktas paslaugas, išskyrus Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) elektros energiją gaminantiems vartotojams nustatytą naudojimosi elektros tinklais kainą.

AEI įstatymas nustato, kad saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji suminė galia neturi viršyti 100 MW, iš kurių 70 MW galia paskirstoma fiziniams asmenims (2017 m. gruodžio 1 d. duomenimis, paskirstyta 4,5 MW galios) ir 30 MW galia – juridiniams asmenims (2017 m. gruodžio 1 d. duomenimis, paskirstyta 0,84 MW galios).

Šiuo metu bendra elektros energiją gaminančių vartotojų įrengtų ir planuojamų įrengti elektrinių galia siekia 5,34 MW.

Nedidins kainos vartotojams

Jeigu įsigaliotų tokie įstatymų pakeitimai, VKEKK galės nustatyti ir koreguoti elektros energiją gaminantiems vartotojams taikomą kainodarą, atsižvelgdama į vyraujančias rinkos tendencijas, nedidindama elektros energijos kainos likusiems vartotojams. Būtų įtvirtinama, kad elektrą gaminantiems vartotojams taikoma naudojimosi elektros tinklais paslaugų kaina nustatoma vienų metų laikotarpiui.

Gaminantys vartotojai mokėtų naudojimosi elektros tinklais kainą, kuri bus nustatoma atsižvelgus į ekonomiškai pagrįstus (būtinus) metines kapitalo, operacines veiklos bei kitas su naudojimosi elektros tinklais paslaugų teikimu susijusias sąnaudas ir skirstomųjų tinklų operatoriaus gaunamą naudą.

Energetikos ministerija teigia, kad Seimui pateikti įstatymų projektai prisidės prie siekio didinti vidaus energijos gamybos pajėgumus, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius, užtikrinant paskirstytosios generacijos plėtrą, tai yra kad iki 2020 metų gaminančių vartotojų dalis, palyginti su visų vartotojų skaičiumi, sudarytų 2 proc., nekuriant perteklinės elektros tinklų infrastruktūros ir nedidinant mokesčių naštos kitiems elektros energijos vartotojams.