Šimtmečio proga – kolekcinių monetų serija
Lie­tu­vos ban­kas iš­lei­džia ko­lek­ci­nių mo­ne­tų se­ri­ją Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui. Jo­je – sig­na­ta­rams de­di­kuo­ta auk­so mo­ne­ta ir trys si­dab­ro mo­ne­tos, skir­tos dip­lo­ma­ti­jai, gink­luo­to­sioms pa­jė­goms ir su­ka­rin­toms struk­tū­roms, tei­si­nei sis­te­mai.

Monetos antradienį bus pristatytos Signatarų namuose Vilniuje, pranešė Lietuvos bankas.

Šimtmečio monetų serija – unikali. Ją sudaro trys žiedų formos sidabro monetos, o pačiame viduryje – aukso moneta su 20 Nepriklausomybės Akto signatarų parašų faksimilėmis.

Auksinė moneta yra 50 eurų nominalo, diplomatijai skirta monetos nominalas – 5 eurai, ginkluotosioms pajėgoms ir sukarintoms struktūroms – 10 eurų, teisinei sistemai – 20 eurų.

Visos monetos parduodamos atskirai supakuotos numizmatinėse pakuotėse.

Kolekcines monetas iš serijos „Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“ nukaldino Lietuvos monetų kalykla. Kiekviena jų išleista 4 tūkst. egzempliorių tiražu.