Siekia licencijomis riboti ekspeditorius
Už­sie­nio ša­lių kro­vi­nių ga­ben­to­jai skun­džia­si pra­ran­dan­tys lė­šų pa­si­nau­do­ję Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių pa­slau­go­mis, o ban­dy­mai su­sig­rą­žin­ti pra­ras­tas su­mas daž­niau­siai bai­gia­si dar di­des­niais nuo­sto­liais. Lie­tu­vos eks­pe­di­to­rių aso­cia­ci­ja „Li­ne­ka“ sie­kia, kad bū­tų įtei­sin­tas eks­pe­di­to­rių vers­lo li­cen­ci­ja­vi­mas. Ta­čiau kai ku­rie jos na­riai ma­no, kad to­kia prie­mo­nė kenk­tų smul­kia­jam vers­lui.

„Linekos“ prezidento Arūno Bertašiaus teigimu, logistikos įmonės jau kelerius metus įtikinėja Susisiekimo ministeriją, kad reikia keisti Kelių transporto kodeksą ir numatyti griežtesnes taisykles krovinių ekspedijavimo įmonių veiklai.

Dažniausiai ekspeditoriais dirba logistikos bendrovėse patirties sukaupę specialistai, tačiau patikimais ekspeditoriais tampa vienetai, o dauguma tiesiog bankrutuoja.

Draudimas nuo nuostolių neapsaugo

„Pagaliau ministerija yra pasirengusi išklausyti mūsų siūlymus, nes netvarkos šiame logistikos verslo segmente tikrai daug. Jei norite steigti krovinių gabenimo įmonę, turite išklausyti specialius kursus, atitikti tam tikrus reikalavimus, laikyti egzaminus ir tada išduodama licencija, – teigia jis. – Tai teisingos sąlygos, nediskriminacinės, neribojančios konkurencijos. Tačiau ekspeditoriais gali būti bet kas. Susimetė pora žmonių, nusipirko planšetę – ir jie jau ekspeditoriai, nors dirba su krovinių srautais, kurių vertė – šimtai tūkstančių eurų.“

Pasak asociacijos vadovo, ekspedijavimo bendrovių steigimo bumas pastebimas ekonominio pakilimo metais. Dažniausiai ekspeditoriais dirba logistikos bendrovėse patirties sukaupę specialistai, tačiau patikimais ekspeditoriais tampa vienetai, o dauguma tiesiog bankrutuoja. Dėl to nukenčia krovinių vežėjai ir logistikos bendrovės. Ekspeditorių įsigytas draudimo liudijimas nesėkmės atveju nuo didžiulių nuostolių neapsaugo.

Logistai ir krovinių vežėjai siekia, kad ekspedijavimo įmonių vadovai būtų įgiję atitinkamą išsilavinimą, o bendrovės turėtų bent 20–30 tūkst. eurų kapitalą rizikai dengti, nes gabenamų krovinių vertė didelė. Taip pat ekspeditoriai turėtų privalomai savo veiklą drausti civilinės atsakomybės draudimu. „Lineka“ savo nariams, besiverčiantiems krovinių ekspedijavimu, rengia mokymus ir egzaminus, o juos išlaikiusiems įteikiamas tarptautinis diplomas.

Lemia pasitikėjimas

Tarptautinės krovinių ekspedijavimo bendrovės padalinio Lietuvoje UAB „DB Schenker“ generalinis direktorius Edmundas Daukantas padėties nedramatizuoja, nors sutinka, kad verslui plečiantis į elektroninę erdvę daugiau galimybių atsiranda ir smulkiajam verslui.

„Transporto versle Lietuvoje šalia vieno sąžiningo yra dešimt tikinčiųjų, kad jie būtent tokie. Štai kokia realybė“, – kalba jis. Pasak E. Daukanto, narystė asociacijoje nėra privaloma ekspeditoriams. Jis pažymi, kad rinkdamiesi bendradarbiavimo partnerį ekspeditoriai remiasi Civilinio proceso kodeksu, kuriame yra teiginys, jog sandorio atlikimo būdas neturi didelės reikšmės: ar tai asmeninis susitikimas, ar elektroninė erdvė – laikoma sutarties patvirtinimu. Taigi, užsakymas, „patvirtintas telefonu, parašu ar pašto balandžiu“ ir vykdomas laiku, yra laikomas sutartimi.

„Vadinasi, bet koks susitarimas su ekspeditoriumi yra laikomas sutartimi, ir tai yra tarptautinė ekspeditorių tradicija. Man praėjusiame šimtmetyje yra tekę telefonu susitarti dėl krovinių gabenimo dideliais lėktuvais per Atlantą už milžiniškus pinigus. Tariantis elektroninėje erdvėje tai būtų gerokai patikimiau. Internetas nei padeda, nei trukdo, o yra tik papildomas įrankis“, – aiškino E. Daukantas.

Dėl ekspeditorių veiklos licencijavimo jis nėra kategoriškas. „Būdamas stambios įmonės vadovas, sakyčiau, kad reguliuoti šią veiklą būtų gerai, bet nemanau, kad tai būtų sąžininga smulkiųjų įmonių atžvilgiu. Gal tam tikriems veiksmams ir reikalingos licencijos, pavyzdžiui, pavojingų krovinių gabenimo ekspedijavimui. Bet iš karto kyla klausimas, kiek tai kainuos ir kas kontroliuos. Dėl to nesu šalininkas to, kad šią veiklą reikėtų licencijuoti“, – sako jis.

E. Daukanto teigimu, ekspedijavimo verslas sudėtingas – reikia krovinio kelionę organizuoti taip, kad krovinys tikslą pasiektų kuo greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis. Esą tai išmonės ir susiformavusių ryšių sritis. Todėl jis bijotų pasakyti, kad šį verslą reikėtų labai reguliuoti arba visus ekspeditorius versti tapti asociacijos nariais pagal jos norą.

„Pažįstu ne vieną puikiai dirbantį pavienį ekspeditorių. Mūsų klientai žino, kad bendradarbiauti su patikimais ekspeditoriais yra ramiau. Ministerijai ultimatumų neteikiame, bet bent po mažą žingsnelį tikrai reikia žengti“, – konstatuoja „Linekos“ valdybos narys E. Daukantas.