Pradeda veikti blokų grandinės stebėjimo centras
Šian­dien pra­de­da veik­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos įsteig­tas ES blo­kų gran­di­nės (angl. „block­chain“) ste­bė­ji­mo cen­tras ir fo­ru­mas, ku­rie kreips dė­me­sį į svar­biau­sius blo­kų gran­di­nės tech­no­lo­gi­jos po­ky­čius, rems Eu­ro­pos su­bjek­tus ir ska­tins Eu­ro­pą ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti su įvai­riais su­in­te­re­suo­tai­siais su­bjek­tais, ku­rių veik­la su­si­ju­si su šio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. 

ES blokų grandinės stebėjimo centras ir forumas aktyviai padės Europai pasinaudoti naujomis blokų grandinės teikiamomis galimybėmis, kaupti patirtį ir pirmauti šioje srityje. Stebėjimo centras rinks informaciją, stebės ir analizuos tendencijas, spręs problemas ir sieks išnaudoti blokų grandinių socialinį ir ekonominį potencialą. Jis sudarys sąlygas tarptautiniu mastu bendradarbiauti praktiškai naudojant technologijas, sutelks geriausius Europos ekspertus ir bus atviras forumas blokų grandinės technologams, novatoriams, piliečiams, sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams, valdžios institucijoms, reguliavimo ir priežiūros institucijoms, tad jie galės aptarti ir plėtoti naujas idėjas ir kartu atvirai mokytis ir bendradarbiauti.

Blokų grandinės technologijos, kurias naudojant saugomi visame tinkle paskirstyti informacijos blokai, yra vienos iš pažangiausių, nes užtikrina aukštą internetinių ekonominių sandorių atsekamumo ir saugumo lygį. Manoma, kad jos turės įtakos skaitmeninėms paslaugoms ir pakeis verslo modelius įvairiose srityse, kaip antai sveikatos priežiūros, draudimo, finansų, energetikos, logistikos, intelektinės nuosavybės teisių valdymo ar valdžios paslaugų. Finansinės technologijos yra Europos Komisijos politikos prioritetas, nes jos gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant tikslų, susijusių su bendrosios rinkos, bankų sąjungos, kapitalo rinkų sąjungos ir mažmeninių finansinių paslaugų plėtra.

Europos Komisija blokų grandinės projektus finansavo nuo 2013 m. pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programas (Septintąją bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“). Iki 2020 m. su blokų grandinės technologijomis susijusiems projektams finansuoti gali būti skirta iki 340 mln. EUR.