Pasirašyta svarbi Lietuvos mokslui ir verslui sutartis
Va­kar, ge­gu­žės 29 d., Pe­ki­ne vy­ku­sia­me Lie­tu­vos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ki­ni­jo­je or­ga­ni­zuo­ta­me „Belt and Road Fin­tech“ fo­ru­me bu­vo pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mas tarp Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų agen­tū­ros (MI­TA ) ir CIF­TIS Or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to (The Or­ga­ni­zing Com­mit­tee for Chi­na Bei­jing In­ter­na­tio­nal Fair for Tra­de in Ser­vi­ces). 

Susitarimą pasirašė MITA direktoriaus pavaduotojas Gintas Kimtys ir CIFTIS direktorius Ni Yuegang. Susitarta dėl pagalbos ir bendradarbiavimo veiksmų organizuojant tarptautinę parodą CIFTIS ir renginius ateityje.

Šis susitarimas svarbus MITA kuruojamam tinklui „Open R&D Lietuva“, taip pat Lietuvos mokslui ir verslui, tęsiant Lietuvos inovacijų potencialo pristatymą Kinijoje, ieškant partnerių, investuotojų, užsakovų.

Šiame forume finansų ministras Vilius Šapoka kartu Lietuvos verslininkais Ilja Laursu („Nextury Ventures“), Andriumi Adamoniu („Tieto Lietuva“) bei Kinijos valdžios ir akademine visuomene diskutavo apie finansinių technologijų globalumą, pristatė Lietuvos patirtį, kuriant palankią reguliavimo aplinką „fintech“ įmonėms ir užtikrinant tinkamą vartotojų apsaugą „fintech“ srityje. Diskusiją moderavo Tom Kim, kompanijos „Thomson Reuters“ vadovas Kinijoje.

CIFTIS – tarptautinė prekybos ir paslaugų paroda, kurią organizuoja Kinijos komercijos ministerija ir Pekino miesto savivaldybė nuo 2012 m. Paroda apima net 12 skirtingų sektorių. Lietuvos mokslas, vienijamas tinklo „Open R&D Lietuva“, jau ne pirmą kartą dalyvauja šioje parodoje bei pristato teikiamas mokslinių tyrimų paslaugas jungtiniame stende.

Forumo metu buvo vertinga galimybė išgirsti pasaulinio lygio finansų rinkos atstovų įžvalgas bei siūlymus, kurie padėtų Lietuvai tapti dar patrauklesne baze inovatyvių finansinių technologijų bendrovėms.