Linas Sabaliauskas: energetikos mokesčių našta Lietuvos pramonei – nepakeliama
Šian­dien kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė Li­di­ja Lu­bie­nė ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Sa­ba­liaus­kas su­si­ti­ko su Ener­ge­ti­kos mi­nis­tru Žy­gi­man­tu Vai­čiū­nu. Su­si­ti­ki­mo tiks­las bu­vo at­kreip­ti mi­nis­tro dė­me­sį į si­tua­ci­ją, ku­rio­je šiuo me­tu yra at­si­dū­ru­si vie­na di­džiau­sių ša­lies pra­mo­nės bend­ro­vių AB „A­che­ma“ bei ap­tar­ti prie­mo­nes, ku­rios pa­dė­tų ga­myk­lai iš­gy­ven­ti su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu ir bū­ti kon­ku­ren­cin­gai il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je. Va­do­vai taip pat pra­šo at­kreip­ti mi­nis­tro dė­me­sį į vals­ty­bės įgy­ven­di­na­mų ener­ge­ti­nių pro­jek­tų kaš­tus, ku­rių naš­ta pra­mo­nės bend­ro­vėms tam­pa ne­be­pa­ke­lia­ma, sa­ko­ma kon­cer­no pra­ne­ši­me spau­dai.

„Iš Energetikos ministro neišgirdome ir negalėjome išgirsti vienareikšmio atsakymo, SGD terminalas – ekonominis ar politinis projektas? Suprantame, kad ne vienas ministras priima tokius svarbius sprendimus. Tikimės aiškesnių atsakymą liepą Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje įvyksiančiuose susitikimuose. Mes norime susipažinti su detaliais skaičiais, planais ir tuomet nuspręsti, ar koncernas „Achemos grupė“ dalyvauja SGD laivo išpirkime, ar ne. Skelbiamas 40 proc. mokesčio sumažinimas „Achemos“ negelbsti. Trąšų įstatymas dar nepriimtas ir neaišku, ar Lietuvos rinka bus apsaugota, nuolat besikeičianti mokesčių, ATL politika, skubotai priimami įsipareigojimai perkelia mokesčių naštą ateities kartoms. Politikoje mes nedalyvaujame, tik galvojame apie šiandieninę savo bendrovių situaciją. Ji yra sudėtinga ir palies ne vieną „Achemą“, bet ir eilę kitų koncerno bendrovių, kurios susijusios su didžiausia azoto trąšų gamykla veiklos sinergijos saitais“, – sakė koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė Lidija Lubienė.

AB „Achema“ 2013 m.-2017 m. jau yra sumokėjusi 96,9 (80,1 SGD terminalo ir 16,8 VIAP) mln. eurų papildomų valstybės rinkliavų už energetinius projektus.

„Susidaro įspūdis, kad manipuliuojama skaičiais. Energetikos ministerija svarsto tik vieną SGD terminalo mokesčio dalį (SGD laivas), o visas infrastruktūros apmokestinimas lieka neaiškus. Todėl šiandien negalime atsakyti į ministro pasiūlymus, kuriuose neatskleisti kiti viso mokesčio dedamųjų dydžiai. Mūsų skaičiavimais, pagal Energetikos ministerijos pateiktą modelį mokesčio sumažėjimas bus tik 25 proc. nuo 87,3 mln. eurų iki 67 mln. eurų, o ne viešai skelbiami 40 proc. Mes siūlome rasti galimybę bendrą visiems tenkantį SGD terminalo mokestį sumažinti iki 20 mln. eurų per metus, o trumpalaikėje perspektyvoje – įskaityti „Achemos“ sumokėtus 12 mln. eurų už 2013 metus, kai paslaugos iš SGD terminalo nebuvo gaunamos“, – sakė koncerno „Achemos grupė“ generalinis direktorius Linas Sabaliauskas.

AB „Achema“ 2013 m.-2017 m. jau yra sumokėjusi 96,9 (80,1 SGD terminalo ir 16,8 VIAP) mln. eurų papildomų valstybės rinkliavų už energetinius projektus, taip prarasdama galimybę šias lėšas investuoti į trąšų gamybos įrenginių renovaciją, atnaujinimą ir konkurencingumą.

2017 metais „Achema“ sumokėjo 20 mln. eurų SGD terminalo mokesčio, kurio „liūto“ dalis teko terminalo operatorei AB „Klaipėdos nafta“. Už 2017 metus AB „Klaipėdos nafta“ išmokėjo 17 mln. eurų dividendų savo akcininkams.