Lietuvos ir Ukrainos energetikos ministrų žinia Europai dėl “Nord Stream 2“
Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas ir Ukrai­nos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Iho­ris Na­sa­ly­kas pa­si­ra­šė bend­rą par­eiš­ki­mą dėl Bal­ti­jos jū­ros dug­nu pla­nuo­ja­mo ties­ti du­jo­tie­kio „Nord Stream 2“ ke­lia­mų grės­mių. Kar­tu šiuo po­li­ti­niu do­ku­men­tu iš­sa­ko­ma tvir­ta par­ama pa­grin­di­niams Ener­ge­ti­kos Są­jun­gos tiks­lams – stip­rin­ti ener­ge­ti­nį sau­gu­mą ir di­ver­si­fi­kuo­ti ener­gi­jos šal­ti­nius.

„Nord Stream 2“ projektas reiškia ėjimą visiškai priešingu keliu – užneriama dar didesnė energetinės priklausomybės kilpa ant ES ir sistemiškai stiprinama Rusijos įtaka mūsų energetikoje. Tiek Lietuva, tiek Ukraina yra patyrusios, ką reiškia tokia energetinė priklausomybė ir kokia yra jos kaina valstybei ir vartotojams. Dujotiekis „Nord Stream 2“ kelia grėsmę ne tik pamatiniams Energetikos Sąjungos siekiams, bet ir tampa grėsme visų ES valstybių narių solidarumui“, – teigia energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Dokumente pabrėžta, kad energetikos šaltinių diversifikaciją ir konkurencingos rinkos sukūrimą įtvirtinanti ES teisė privalo būti taikoma ir „Nord Stream 2“, ir bet kokiam kitam dujotiekiui, sujungiančiam ES su trečiosiomis šalimis. Todėl ministrai išreiškė tvirtą paramą Europos Komisijos inciatyvai peržiūrėti ES Dujų direktyvą ir ragina būtinus pakeitimus daryti neatidėliojant.

Pareiškime pažymėta, kad tarptautinė parama ir nuosekli energetikos politika leidžia Ukrainai išlikti strateginiu patikimu dujų tranzito partneriu, užtikrinančiu saugų kelią gamtinėms dujoms patekti į ES šalis. Pareiškime nurodyta, kad Ukraina įsipareigoja pilnai įgyvendinti Trečiojo energetikos paketo nuostatas ir yra pasirengusi diskusijoms su ES šalimis dėl dar efektyvesnio nacionalinės dujų perdavimo sistemos panaudojimo ateityje.

Dokumente pažymėta, kad Ukraina yra pasirengusi perimti gerąją Lietuvos patirtį stiprinant energetinę nepriklausomybę. Šiai ES Rytų Partnerystės šaliai ypač vertinga Lietuvos patirtis pereinant nuo iškastinio kuro naudojimo prie biomasės, todėl abi šalys patvirtino pasirengimą įgyvendinti bendrą pilotinį biokuro biržos projektą Ukrainoje.