Lietuviškas vairuotojo pažymėjimas įsigalios daugiau nei 50 šalių
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui ra­ti­fi­kuo­ti 1949 me­tais Že­ne­vo­je pri­im­tą Ke­lių eis­mo kon­ven­ci­ją. Nu­tar­ta ar­ti­miau­siu me­tu kreip­tis į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę su pra­šy­mu pa­teik­ti Sei­mui ra­ti­fi­kuo­ti šią kon­ven­ci­ją.

Pasak susisiekimo ministro Roko Masiulio, ratifikavus Ženevos konvenciją Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą turintieji galės vairuoti šalyse, kurios ratifikavo tik Ženevos konvenciją, tačiau nėra prisijungusios prie Vienos konvencijos.

1991 metais Lietuva ratifikavo 1968 metų Vienos konvenciją dėl kelių eismo, tačiau iki šiol nėra ratifikavusi Ženevos konvencijos. Dėl šios priežasties Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas šiuo metu negalioja arba gali negalioti priklausomai nuo valstybės nacionalinio reglamentavimo 54 užsienio valstybėse, kurios yra ratifikavusios tik Ženevos konvenciją, bet ne\ėra prisijungusios prie Vienos konvencijos: pavyzdžiui, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Naujojoje Zelandijoje, Tailande ir kt.

Planuojama, kad pasirengimas įgyvendinti Ženevos konvencijos nuostatas turėtų užtrukti iki vienerių metų.