Lietuvai veriasi durys įstoti į EBPO
Va­kar Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) dar­bo gru­pė prieš už­sie­nio par­ei­gū­nų pa­pir­ki­mą su­da­rant tarp­tau­ti­nius vers­lo san­do­rius ofi­cia­liai įver­ti­no Lie­tu­vą kaip pa­si­ren­gu­sią tap­ti EB­PO na­re ir pri­ėmė for­ma­lią nuo­mo­nę, ku­rią per­da­vė EB­PO mi­nis­trų ko­mi­te­tui. Tai aš­tuo­nio­lik­ta tei­gia­ma ir vie­na su­nkiau­siai gau­tų pa­lan­kių iš­va­dų, ku­rias Lie­tu­va pri­va­lo gau­ti no­rė­da­ma tap­ti EB­PO na­re.

Vertinimo metu Lietuvą atskirai gyrė Lenkijos, Vokietijos, JAV delegacijos, pažymėdamos „nepaprastas“ Lietuvos pastangas ir pažangą.

Išsamus Lietuvos vertinimas stojimo į EBPO tikslais buvo šeštasis ir paskutinis Lietuvos vertinimas šioje darbo grupėje prieš priėmimą į EBPO, apvainikavęs ketverių metų sunkaus ir kruopštaus darbo rezultatus.

Lietuva aktyviai dirbo, siekdama tapti šios darbo grupės nare ir gauti kvietimą ratifikuoti Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. Visateise darbo grupės nare mūsų šalis tapo praėjusiais metais.

Pernai priimtas Pranešėjų apsaugos įstatymas, Baudžiamojo kodekso pataisos, žymiai sugriežtinusios bausmių dydžius už korupcinius nusikaltimus. 2016 metais Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso pataisomis buvo išplėstos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už korupcinius nusikaltimus ribos, įtvirtinta galimybė konfiskuoti iš papirkimo tiesiogiai ar netiesiogiai gautą turtinę naudą.

Lietuva tapti EBPO nare siekia 2018 m. gegužės mėnesį vykstančioje EBPO Ministrų taryboje.

Narystė EBPO suteiks Lietuvai lygiateisį vaidmenį kuriant ir priimant įvairių politikos sričių tarptautines taisykles, kurios turi tiesioginės įtakos Lietuvos raidai. Narystė EBPO vertinama kaip geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo rodiklis bei instrumentas šiuolaikinės aplinkos iššūkiams priimti. Lietuvos narystė EBPO turės teigiamos įtakos investicijoms pritraukti, tarptautinio skolinimosi kaštams, socialinėms ir ekonominėms atskirtims mažinti ir tvariam augimui užtikrinti.

Būdama EBPO nare Lietuva galės naudotis naujausiais EBPO tyrimais ir taikyti gerąją EBPO šalių narių patirtį, gerindama valstybės valdymo kokybę. EBPO periodiškai ir įvairiais aspektais atlieka kiekvienos šalies narės ekonomikos analizę ir teikia konkrečias rekomendacijas, padedančias gerinti ekonomikos valdymo efektyvumą.