Lietuva – turistų mėgstamiausia Baltijos šalis
Lie­tu­vo­je tu­ris­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se ap­sis­to­ja dau­giau­sia žmo­nių ly­gi­nant su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis. 2017 me­tais tu­ris­tai pra­lei­do 7,2 mln. nak­tų Lie­tu­vo­je, 6,5 mln. nak­tų Es­ti­jo­je ir 4,9 mln. nak­tų Lat­vi­jo­je, skel­bia „Eu­ros­tat“.

Tiesa, turistų sąvoka apima tiek keliautojus iš užsienio, tiek vietinius. Pagal užsienio turistų skaičių pirmauja Estija (4,1 mln. praleistų naktų). Lietuvoje ir Latvijoje užsienio turistų nakvynių skaičius buvo vienodas – 3,4 mln.

Lyginant visą Europos Sąjungą, labiausiai turistų nakvynių skaičius 2017 metais padidėjo Latvijoje. Per metus nakvynių skaičius šioje šalyje padidėjo 12 proc.