Lietuva antra ES pagal mažiausią terminuotų darbo sutarčių skaičių
Ar ži­nai, kad Lie­tu­va yra an­tra ša­lis Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), kur yra ma­žiau­sias pro­cen­tas ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių?

Kaip skelbia 2017 m. „Eurostat“ duomenys, mažiau terminuotų sutarčių sudaroma tik Rumunijoje − su tokiomis sutartimis dirba tik 1,2 proc. darbuotojų.

Lietuvoje šis skaičius siekia 1,7 proc. ES vidurkis − 14,3 proc.

Tuo tarpu taip dirba daugiau kaip ketvirtadalis ispanų (26,8 proc.) ir lenkų (26,1 proc.)