Laikinai stabdoma galimybė pateikti finansines ataskaitas
Re­gis­trų cen­tras lai­ki­nai iki bir­že­lio 4 d. stab­do ga­li­my­bę pa­teik­ti me­ti­nių fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­nius, to­dėl klien­tų iki ki­tos sa­vai­tės pir­ma­die­nio pra­šo­ma ne­si­jung­ti ir ne­teik­ti at­as­kai­tų rin­ki­nių.

Sprendimas laikinai sustabdyti finansinių ataskaitų teikimą priimtas kol kas nepavykus visiškai pašalinti sutrikimo ir užtikrinti nepriekaištingą sistemos veikimą.

Kadangi sistemos apkrova gegužės mėnesį itin didelė, o sutrikimas pastebėtas paskutinėmis termino pateikti ataskaitas dienomis, Registrų centras finansines ataskaitas už 2017 metus, pateiktas iki š.m. birželio 15 d., dėl nenumatytų ir ne dėl klientų kaltės susidariusių aplinkybių laikys pateiktomis laiku ir neįtrauks į dokumentų laiku nepateikusių juridinių asmenų sąrašus.

„Įmonė nuoširdžiai atsiprašo klientų dėl apmaudžių nesklandumų, patikina, kad supranta ir priima klientų susirūpinimą bei sutelkė visus reikalingus pajėgumus gedimui pašalinti,“ rašoma pranešime spaudai.