Kultūros įstaigose prasidės vadovų kaita
Mu­zie­jų, bib­lio­te­kų, tea­trų, kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vai į par­ei­gas bus ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Trečiadienį Seimas priėmė atitinkamas įstatymų pataisas.

Tokį reikalavimą planuota nustatyti ir kultūros centrų vadovams, bet šis įstatymo projektas grąžintas Kultūros komitetui, nes Seimas netikėtai pritarė konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pataisai dėl kultūros centrų darbo ir funkcijų. Šioms pataisoms anksčiau Kultūros komitetas nepritarė, nes jos nesusijusios su kadencijomis ir neaptartos su kultūros centrų atstovais.

Kultūros įstaigų vadovams leista dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą, jeigu jis nesukelia interesų konflikto, nediskredituoja kultūros centro autoriteto.

„Nemanau, kad yra būtinybė įvedinėti kadencijas muziejų vadovams, tikrai negirdėjau, kad nors vieno muziejaus vadovas, gyvenantis su varganu biudžetiniu finansavimu, ką nors pripiktaunaudžiautų“, – prieš pataisas kalbėjo konservatorius Jurgis Razma.

„Nesakau, kad blogai, bet nėra normalu, kai tas pats žmogus yra toje vietoje 30 metų. Vis dėlto kultūros pasaulis yra dinamiškai kintantis ir tam tikra rotacija naujų idėjų, naujų asmenybių atėjimas yra būtinas“, – jam prieštaravo liberalas Arūnas Gelūnas.

Pagal priimtas pataisas, respublikinių ir savivaldybių muziejų, teatrų, bibliotekų vadovų kadencijų skaičius nebus ribojamas. Tuo metu nacionalinių įstaigų direktoriai į pareigas negalėtų būti skiriami daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Tie vadovai, kurie į pareigas jau priimti tam tikram terminui, dirbs iki to termino pabaigos. Jų pirma kadencija bus pradedama skaičiuoti laimėjus naują konkursą.

Į pareigas neterminuotai priimti bibliotekų, muziejų vadovai jų sutikimu pareigas eitų iki 2023 metų birželio 30 dienos. Tai būtų laikoma jų pirmąja darbo kadencija.

Vadovams taip pat nustatytas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas.

Tokiais asmenimis nebus laikomi už tyčinį, korupcinį nusikaltimą nuteisti asmenys ir turintys neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, uždraustų organizacijos nariai, atleisti iš pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, darbo drausmės pažeidimų, kai nuo atleidimo nepraėjo treji metai, piktnaudžiaujantys alkoholiu, vartojantys narkotikus, šiurkščiai pažeidę Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kai nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo treji metai.

Kultūros įstaigų vadovams leista dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą, jeigu jis nesukelia interesų konflikto, nediskredituoja kultūros centro autoriteto.