Kruonio HAE pajėgumai negalės būti naudojami Astravo AE
Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo bu­vo pa­keis­tos Elek­tros tink­lų nau­do­ji­mo tai­syk­lės. Tai reiš­kia, kad Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės (HAE) re­zer­vi­niai pa­jė­gu­mai ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi Bal­ta­ru­si­jo­je ne­sau­giai sta­to­mos As­tra­vo bran­duo­li­nės elek­tri­nės (AE) reik­mėms šios AE eksp­loa­ta­ci­jos at­ve­ju.

Šie pakeitimai nustato, kad Lietuvos elektros energetikos sistemoje veikiantys akumuliaciniai elektros galios pajėgumai, konkrečiai Kruonio HAE, negalės būti naudojami trečiųjų šalių branduolinių elektrinių, kurios Lietuvos Respublikos įstatymu pripažintos nesaugiomis, elektros akumuliavimo ir aktyviosios galios rezervavimo poreikiams tenkinti, rašoma pranešime spaudai.

Taisyklės keičiamos įgyvendinant pernai rudenį Vyriausybės patvirtintą Būtinųjų veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas), kuris skirtas apsisaugoti nuo Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai grėsmę keliančios Astravo AE.

Šis planas yra skirtas apsisaugoti nuo Astravo AE, kol bus įgyvendinta Baltijos valstybių elektros sistemų sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais.

Veiksmų planą Energetikos ministerija parengė įgyvendindama Seimo priimtą Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių įstatymo nuostatas.

Seimas įstatymu yra pripažinęs Baltarusijoje, Astravo rajone, statomą AE nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Veiksmų plane yra numatyta įgyvendinti eilę techninių priemonių, kurios leis mažinti elektros energijos patekimo iš Baltarusijos apimtis. Tarp jų – Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo pertvarka ir optimizavimas, naujų oro linijų Vilniaus regione, kurios sustiprins Lietuvos elektros perdavimo tinklą, įrengimas.

Įgyvendinant šį planą siekiama kartu su Estija ir Latvija susitarti dėl vienodų principų, susijusių su elektros energijos iš trečiųjų šalių patekimu į rinką, taikymo.