Koncernas „Achemos grupė“ išdėstė savo argumentus
Šian­dien kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė Li­di­ja Lu­bie­nė su­si­ti­ko su ener­ge­ti­kos mi­nis­tru Žy­gi­man­tu Vai­čiū­nu. Mi­nis­trui bu­vo pri­sta­ty­ta AB „A­che­ma“ pa­dė­tis. Per pa­sku­ti­nius pen­ke­rius me­tus (2013 m.– 2017 m.) bend­ro­vės nuo­sto­lis iš pa­grin­di­nės veik­los, at­me­tus ne­ti­pi­nes fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas, bu­vo 33,4 mln. eu­rų.

Išlaikyti darbuotojus per tuos metus AB „Achema“ kainavo 142,1 mln. eurų.

„Achema“ 2013–2018 metais sumokėjo beveik 100 mln. eurų Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (SGDT) mokesčio. Pernai „Achemai“ SGDT ir Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) mokesčiai sudarė 24 mln. eurų, o darbo užmokesčio fondas – 30,9 mln. eurų.