KLASCO 2017 metais dirbo našiau
Vie­nai di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je kon­cer­nui „A­che­mos gru­pė“ pri­klau­san­ti AB Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­ja (KLAS­CO) 2017 me­tais iš­lai­kė uos­to ly­de­rės po­zi­ci­jas ir reikš­min­gai pri­si­dė­jo prie bend­rų Klai­pė­dos uos­to veik­los ro­dik­lių, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. Bend­ro­vė pa­sie­kė 13,1 mln. to­nų apy­var­tą ir 6 proc. pa­ge­ri­no 2016 me­tų kro­vos re­zul­ta­tus (12,4 mln. to­nų). Au­di­tuo­tais duo­me­ni­mis, 2017 me­tais bend­ro­vė ga­vo 49,9 mln. eu­rų pa­ja­mų, 10 proc. dau­giau nei 2016 me­tais.

„Praėjusiais metais sugebėjome padidinti veiklos efektyvumą, o mūsų klientams pavyko daugiau produkcijos parduoti rinkose. 2017-ieji buvo nuosaikaus investavimo tarpsnis, kuris žymi perėjimą iš vieno finansiškai imlaus investicinio etapo į planuojamą kitą svarbų plėtros etapą. Už 2 mln. eurų įsigijome technikos ir technologinės įrangos, atnaujinome elektros ūkį, modernizavome vartų kontrolės sistemas jas sujungiant su krovinių svėrimo procesu. Pakilęs laivų krovos našumas dirbant naujais kranais sudarė galimybes 2017 metais užtikrinti greitą gamybinį tempą“, – teigia KLASCO generalinis direktorius Audrius Pauža.

Pasak vadovo, šiemet didinti apyvartą bus sudėtingiau dėl apribojimų teritorijoje vykstant 10–11 krantinių rekonstrukcijos darbams. Čia investicijoms numatoma skirti per 4 mln. eurų: bus atnaujinta elektros pastotė, inžinerinės komunikacijos, įsigyjama naujos technikos ir įrangos.

„Pagrindinė investicijų kryptis 2018 metais – Smeltės pusiasalis. Pirmajam pertvarkos žingsniui šiemet numatome 6,5 mln. eurų. Tolesnė privačių investicijų eiga priklausys nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos galimybių rekonstruoti visiškai nusidėvėjusias krantines ir pagilinti akvatoriją, taip pat nuo Lietuvos geležinkelių bendrovės investicijų į geležinkelių tinklą, kad teritorija būtų pritaikyta naujiems krovos poreikiams ir prie šių krantinių būtų galima priimti didelius laivus“, – sakė A. Pauža.

KLASCO yra didžiausia Klaipėdos uosto krovos kompanija, kuri vykdo veiklą penkiuose specializuotuose terminaluose (biriųjų ir skystųjų trąšų, grūdų, generalinių krovinių ir ro-ro) ir teikia uosto vilkikų paslaugas. Bendrovėje dirba 730 žmonių. Už stabilius ekonominius rezultatus KLASCO pelnė Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimą „Sėkmingai dirbanti įmonė 2017