Kas trečias tūkstantmečio (Y) kartos atstovas niekada neturės nuosavo būsto
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) ty­ri­mų cen­tro „Re­so­lu­tion Foun­da­tion“ (RF) at­as­kai­tos duo­me­ni­mis, treč­da­lis ša­ly­je gy­ve­nan­čių va­di­na­mo­sios tūks­tant­me­čio ar­ba Y kar­tos (žmo­nių gi­mu­sių tarp tarp XX a. 9-ojo de­šimt­me­čio ir XXI a. pra­džios) at­sto­vų taip nie­ka­da ir ne­su­ge­bės įsi­gy­ti nuo­sa­vo būs­to.

Ekspertų teigimu, būsto krizės pasekmes pajus maždaug 14 milijonų 20–35 m. amžiaus žmonių, kurių pusė vis dar nuomosis būstą, kai įžengs į penktą dešimtį, o trečdalis – vis dar nuomosis būstą jau būdami pensininkais.

Taip pat prognozuojama, jog tūkstantmečio kartos atstovams sulaukus pensinio amžiaus šalyje daugiau nei padvigubės išlaidos pensininkams mokamoms būsto nuomos pašalpoms, kurios šiuo metu siekia 6,3 milijardo svarų, o 2060 m. sieks 16 milijardų svarų. RF teigimu,

JK būsto krizės padarinius pajus visi mokesčių mokėtojai, kurių lėšomis bus dengiamas nuomos augimas. RF ragina šalies vyriausybę 3 metams apriboti privačiai nuomojamų būstų nuomos augimą kartu įvedant reikalavimą, jog vėliau būsto nuoma galėtų būti didinama tik vartotojų kainos indekso dydžiu (šiuo metu šis dydis siekia 2,5 proc.).

RF siūlo Anglijoje ir Velse neapsiriboti vien tik fiksuoto laikotarpio būsto nuoma, o leisti nuomininkams sudaryti neriboto laikotarpio būsto nuomos sutartis, kurios pakeistų dabar galiojančias standartines 6 ir 12 mėnesių sutartis. Škotijoje neapibrėžto laikotarpio nuomos sutartys įsigaliojo nuo praėjusių metų gruodžio, o taip pat tokios sutartys yra įprastos Vokietijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Šveicarijoje.

Pasak RF, JK vyriausybei būtina užtikrinti ir būstą besinuomojančių šeimų socialinį saugumą – nuo 2003 m. iki 2016 m. privačiai besinuomojančių šeimų su vaikais skaičius patrigubėjo – nuo 600 000 iki 1,8 milijono.

RF taip pat ragina JK vyriausybę labiau apmokestinti užsienio investuotojus, kurie įsigyja būstus ir vėliau juos išnuomoja, – pavyzdžiui, Kanadoje ir Australijoje būstą perkantys užsieniečiai papildomai apmokestinami iki 15 proc. nuo perkamo būsto vertės.

RF pasiūlymams reformuoti privačiai nuomojamų būstų sektorių aršiai priešinasi nuomojamų būstų savininkai ir nekilnojamojo turto agentūros, kurių teigimu, paskutinį kartą, kai šalyje buvo įvesta būsto nuomos kontrolė, privačiai nuomojamų būstų sektorius susitraukė nuo 90 proc. iki 7 proc. Kitaip tariant, vyriausybės įsikišimas gali tik dar labiau pagilinti būstų trūkumą.