Kainų komisija spręs dėl tiekimo konkurencijos
Va­sa­rio 28 d. Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja pri­ims spren­di­mą dėl ši­lu­mos kai­nų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos, ku­ria nu­ma­ty­ta nu­sta­ty­ti są­ly­gas ši­lu­mos ga­my­bos rin­ko­je. Dėl me­to­di­kos nuo­sta­tų ke­lis mė­ne­sius vy­ko aš­trios dis­ku­si­jos tarp ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų ir cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nių.

Šilumos tiekėjus, kurie patys yra pasistatę keleriopai už gamtines dujas pigesnį biokurą naudojamų katilinių, nepriklausomi šilumos gamintai kaltina nesąžininga konkurencija šilumos pirkimo aukcionuose. Tiekėjai atkerta, kad jiems yra užkrauta ir atsakomybė už šilumos tiekimo vartotojams patikimumo, kuris nerūpi nepriklausomiems šilumos gamintojams. Esą pirkdami šilumą iš nepriklausomų gamintojų, jie turi mokėti ir už jos skirstymą vartotojams. Nepriklausomi tvirtina, kad pakeitus šilumos kainų nustatymo metodiką, kintamoji šilumos kainos dalis bus taikoma ir jiems, ir gaminantiems tiekėjams, o tiekimo išlaidos – ne jų rūpestis.

Konkurencijos tarybos narė Jūratė Šovienė „Lietuvos žinioms“ komentavo, kad tarp šilumos tiekėjų konkurencija nėra galima, nes tai – natūrali monopolija, o konkurencija tarp šilumos gamintojų yra galima ir skatinama. Anot jos, šilumos tiekėjų pateikiamas „mažos šilumos kainos šiandien“ argumentas nėra pats tinkamiausias, jeigu galvojame apie ilgojo laikotarpio pasekmes, tvarią rinką, tvarią ekonomiką, investicijas, inovacijas, jeigu siekiame sektoriaus atsparumo politiniams įgeidžiams ir galų gale – korupcijai.

Ji aiškina, kad konkurencija ne tik garantuoja rinkos kainas, bet ir užtikrina rinkoje skaidrumą, leidžia efektyviai panaudoti išteklius. Pavyzdžiui, šiuo metu centralizuotas šilumos tiekėjas gali vykdyti investicijas iš esmės neskaičiuodamas ir nevertindamas, kas vyksta rinkoje, nes išlaidos kompensuojamos iš vartotojų kišenės. „Konkurencija taip pat sustiprina sektoriaus gebėjimą užtikrinti paslaugos tiekimą kaina, nepriklausančia nuo politinių įtakų“, – konstatuoja J. Šovienė.