Galimybė gauti ES paramą – maža
Lie­tu­va kol kas ne­pra­šys Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos nuo saus­ros nu­ken­tė­ju­siems ša­lies ūki­nin­kams, nes ti­ki­my­bė gau­ti lė­šų la­bai ma­ža, sa­ko že­mės ūkio mi­nis­tras. Gied­rius Su­rplys sa­ko, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ti­kriau­siai ne­skir­tų par­amos, nes ūki­nin­kai ga­li ap­sid­raus­ti.

„Kol kas neketiname (prašyti paramos – EK). Vėlgi žiūrime, ką daro partneriai. Klausome, ką sako ūkininkai ir kol kas tokio aiškiai išreikšto prašymo iš ūkininkų pusės nebuvo. Aš labai tikiu, kad mes visi racionaliai suprantame, kadangi tai draudiminis įvykis, faktiškai šansų nėra gauti tą piniginę paramą“, – BNS sakė G. Surplys.

Anot jo, dėl to kalbėta su latviais ir estais.

„Europos Komisijos pozicija yra griežta, kad draudiminių įvykių nekompensuoja. Pasikonsultavome su latviais, estais ir kartu manome, kad nereikia kreiptis dėl pinigų“, – sakė ministras.