Eurokomisarė sveikina „Lietuvos geležinkelių“ pertvarką: žingsnis pirmyn
Vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pert­var­ka, ke­lei­vių ir kro­vi­nių per­ve­ži­mo bei inf­ras­truk­tū­ros veik­las per­ke­liant į tris an­tri­nes bend­ro­ves, yra svar­bus spren­di­mas, tei­gia eu­ro­ko­mi­sa­rė Vio­le­ta Bulc. Ta­čiau, jos nuo­mo­ne, lai­kas par­odys, ar pa­si­rink­tas mo­de­lis yra pa­kan­ka­mas.

„Ką tik sužinojau, kad jūs sėkmingai pradėjote „Lietuvos geležinkelių“ veiklų atskyrimo procesą(...), tai neįtikėtinas žingsnis pirmyn. Malonu, kad nereikės Lietuvos atžvilgiu pradėti pažeidimo procedūrų. Manau, kad pasitelksiu Lietuvą kaip pavyzdį kol kas šiuo klausimu atsiliekančioms šalims. (...) Kartu šiuo sprendimu palietėte ir labai svarbų Europos Komisijos baudos („Lietuvos geležinkeliams“ dėl išardyto Rengės ruožo – BNS) klausimą. Ar bendrovės skaidymas pakankamas, kol kas negaliu pasakyti, pamatysime“, – viešoje diskusijoje Vilniuje pirmadienį sakė už transporto politiką atsakinga Europos Komisijos narė.

Išskaidyti veiklas reikalauja 4-tasis Europos Sąjungos (ES) geležinkelių paketas – pagal jį valstybės gali pasirinkti sektoriaus valdymo modelį, o direktyvos nuostatos dėl infrastruktūros valdytojo nešališkumo, nepriklausomumo ir finansinio skaidrumo į Lietuvos teisę turi būti perkeltos iki gruodžio pabaigos.

Eurokomisarė V. Bulc sakė, kad neplanuoja siūlyti 5-ojo geležinkelių paketo.

„Pažadu nesiūlyti 5-ojo geležinkelių paketo ir ketinu laikytis tokios pozicijos“, – diskusijoje Vilniuje sakė eurokomisarė.

Lietuvos Vyriausybė pirmadienį pritarė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ sukurtų tris antrines bendroves, joms būtų perduota keleivių ir krovinių pervežimo bei infrastruktūros valdymo veikla. Visas jas valdytų bei kontroliuotų „Lietuvos geležinkeliai“.