Estijos apeliacinės instancijos teismas atmetė M. Marcinkevičiaus skundą dėl „Franmax“ pardavimo
Ta­li­no Har­ju apy­gar­dos teis­mas, per pu­san­trų me­tų tru­ku­sį pro­ce­są iš­nag­ri­nė­jęs smul­kio­jo VP gru­pės ak­ci­nin­ko Min­dau­go Mar­cin­ke­vi­čiaus val­do­mos UAB „Tai­kos pro­jek­tas“ ieš­ki­nį prieš Ne­ri­jų Nu­ma­vi­čių ir „Kla­rus Group Hol­dings OU“ val­dy­bos na­rius, pil­nai jį at­me­tė, pra­ne­šė N.Nu­ma­vi­čiaus at­sto­vai. Pra­ne­ši­me spau­dai taip pat tei­gia­ma, kad M. Mar­cin­ke­vi­čiaus val­do­ma bend­ro­vė aps­kun­dė šį teis­mo spren­di­mą, ta­čiau ir Ta­li­no ape­lia­ci­nis teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs ieš­ko­vo ape­lia­ci­nį skun­dą, 2018 m. ba­lan­džio 27 d. ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė.

M. Marcinkevičius buvo pareiškęs ieškinį dėl franšizę ir agentavimo paslaugas „Maxima“ grupės bendrovėms Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje teikiančios įmonės UAB „Fanmax“ akcijų pardavimo susijusiai grupės įmonei, kuriuo, pasak M. Marcinkevičiaus, buvo padaryta žala jo valdomai bendrovei UAB „Taikos projektas“.

Primename, kad 2017 m. kovo mėnesį Estijos mokesčių ir muitų valdyba užbaigė mokestinį patikrinimą dėl „Franmax“ akcijų pardavimo, kurio metu nenustatė jokių pažeidimų bei patvirtino, kad sandoris buvo sudarytas rinkos kaina, taigi, skirtingai nei teigia M. Marcinkevičius, žala padaryta nebuvo.

„Mūsų nuomone, Estijos teismų sprendimai tik dar kartą patvirtina, kad M. Marcinkevičiaus ir jo įmonių pareikšti kaltinimai N. Numavičiui, ir jo kontroliuojamų įmonių vadovams yra nepagrįsti ir juos galima traktuoti kaip priemonę „ramybės mokesčiui“ gauti, siekiant didesnės kainos už savo akcijas. Šiuo metu pasibaigusiose ir tebęsitęsiančiose bylose ir kitų institucijų atliktuose patikrinimuose iki šiol nėra nė vieno kompetentingos institucijos sprendimo, kuris patvirtintų Mindaugo Marcinkevičiaus mestų kaltinimų tikrumą“, – pranešime spaudai cituojamas Vaidotas Cucėnas, N. Numavičiaus atstovas.