ES biudžetas: Vokietijai ir Prancūzijai sutarus – Lietuva abejoja nauda
Vo­kie­ti­jai ir Pra­ncū­zi­jai šią sa­vai­tę su­ta­rus dėl bend­ro eu­ro zo­nos biu­dže­to su­da­ry­mo, Lie­tu­va nė­ra įsi­ti­ki­nu­si jo nau­da, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras. Vi­lius Ša­po­ka tvir­ti­na, kad Vy­riau­sy­bė pa­lai­ko stip­rią ir įvai­riems svy­ra­vi­mams at­spa­rią eu­ro zo­ną.

„Palaikome Vokietijos ir Prancūzijos norą stiprinti konkurencingumą, konvergenciją, stabilumą ir investicijas į inovacijas. Tačiau nesame įsitikinę dėl šių šalių siūlomo kurti atskiro Euro zonos biudžeto naudos. Juk tai, kas svarbu Europos Sąjungai, svarbu ir euro zonai bei atvirkščiai, todėl čia neturėtų būti takoskyros. Juolab, kad kiekvienam naujam biudžetui turės būti rasti finansavimo šaltiniai“, – komentare BNS sakė V. Šapoka.

Jo nuomone, pasiūlymas dėl euro zonos biudžeto turėtų būti vertinamas ilgamečio bendrijos biudžeto derybų kontekste.

„Šis dviejų šalių pasiūlymas turi būti vertinamas visų derybų dėl naujos Daugiametės finansinės programos biudžeto kontekste ir, siekiant didinti euro zonos patrauklumą, į diskusijas turi būti įtrauktos visos valstybės narės“, – teigė finansų ministras.

„Svarstant dėl euro zonos biudžeto, esminiai klausimai yra jo tikslas, pridėtinė vertė ir finansavimo šaltiniai“, – pridūrė jis.