EK: Lietuvai reikia spręsti oro susisiekimo problemą
No­rė­da­ma pa­ge­rin­ti oro su­si­sie­ki­mą, Lie­tu­va tu­rė­tų iš­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ga­li­my­bes ir ino­va­ty­vias fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nes, tei­gia už trans­por­to po­li­ti­ką at­sa­kin­ga eu­ro­ko­mi­sa­rė. Vio­le­ta Bulc ne­kon­kre­ti­za­vo, ar ga­lė­tų pa­si­keis­ti vals­ty­bės par­amos nau­jiems skry­džiams apim­tys.

„Europos Komisija mato kai kurioms ES šalims narėms, tarp jų ir Lietuvai, kylančius pasiekiamumo oru iššūkius. Šalys narės gali naudotis naujomis viešųjų paslaugų įpareigojimo gairėmis ir spręsti problemas, žinoma, tai reikia daryti laikantis valstybės pagalbos taisyklių (...) Kviečiu naudotis inovatyviomis finansavimo priemonėmis, sprendžiant susisiekimo problemas – su investicijomis, palankiomis sąlygomis“, – antradienį spaudos konferencijoje Vilniuje sakė V. Bulc.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, pirmadienį kalbėjęs viešoje diskusijoje, sakė, kad sprendžiant oro susisiekimo problemą, pasiekta mažiausiai pažangos.

„Tos taisyklės, kuriose valstybė vienaip ar kitaip gali pagerinti savo pasiekiamumą oro transportu, yra per griežtos tokioms mažoms valstybėms, kaip Lietuva, kur, pavyzdžiui, Vilnių ne iš visų Europos sostinių gali pasiekti per 6–7 valandas (...) Tam reikia pakeisti taisykles, kad valstybė galėtų didesnes sumas skirti“, – teigė R. Masiulis.

Europos Sąjunga (ES) draudžia valstybei remti oro uostus arba bendroves. Be papildomo Europos Komisijos (EK) leidimo naujiems skrydžiams galima skirti tik nedidelę pagalbą – 200 tūkst. eurų per trejus metus.