EBPO Taryba pakvietė Lietuvą tarpti 36-ąja organizacijos nare
Ge­gu­žės 3 die­ną Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pak­vie­tė Lie­tu­vą pri­si­jung­ti prie EB­PO kon­ven­ci­jos ir tap­ti 36-ąja vals­ty­be ­na­re. Šis pa­kvie­ti­mas yra reikš­min­gas tarp­tau­ti­nis Lie­tu­vos, kaip­ iš­si­vys­čiu­sios ir pa­žan­gios eko­no­mi­kos vals­ty­bės, pri­pa­ži­ni­mas. Tai, kad spren­di­mas dėl to jau pri­im­tas, Sei­me ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Formalus sprendimas kaip tik šiuo metu yra priimtas, informavo mane užsienio reikalų ministras. Tai jau įvykęs faktas“, – Seime ketvirtadienį pranešė S. Skvernelis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė gegužės 31 dieną Paryžiuje pasirašys stojimo į EBPO sutartį. Vėliau ją turės ratifikuoti Seimas, tikimasi, kad tai bus padaryta dar šioje pavasario sesijoje.

Lietuva EBPO nare tapti bandė tris kartus. 1996 metais su Latvija ir Estija paskelbė deklaraciją, prašydama glaudesnio bendradarbiavimo su EBPO. Tada EBPO priėmė tik Estiją. Inicijuoti dialogą antrą kartą mėginta 2002 metais, o trečią kartą 2012 metais.

Lietuvos narystė EBPO, visų pirma, yra naudinga gyventojams, rašoma išplatintame pranešime spaudai, nes organizacija remia ir skatina reformas, gerinančias ekonomines ir socialines sąlygas. Politikams, ekspertams ir pilietinės visuomenės nariams bus užtikrinta prieiga prie pasaulinės ekspertizės, žinių bei statistikos, atvertos galimybės semtis geriausios praktikos ir įtakoti sprendimus.

Narystė EBPO taip pat yra stiprus signalas užsienio ir vidaus investuotojams, kad šalies politika vadovaujasi svarbiausiais standartais korporacijos valdymo, investavimo, konkurencijos, finansų rinkų ir viešosios administracijos srityse.

Gegužės pabaigoje Lietuvos ir EBPO vadovai pasirašys narystės susitarimą, kuris dar turės būti ratifikuojamas Lietuvos Respublikos Seime. Deponavus susitarimą Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuva taps pilnateise organizacijos nare. Lietuva sieks išnaudoti EBPO potencialą gerindama šalies ekonomiką, finansų sektorių, švietimą, socialinę ir užimtumo politiką bei didindama kovos su korupcija, viešojo valdymo ir reguliacinės politikos efektyvumą.

2015 metų gruodžio 16-ąją Vyriausybė pritarė pagrindiniam stojimo į EBPO strateginiam dokumentui, kuriuo Lietuva įsipareigojo suderinti nacionalinį teisyną su EBPO nuostatomis.

Derybas dėl narystės EBPO Lietuva pradėjo prieš trejus metus ir baigė šiemet balandį.

Lietuva tapo 36-ąja šios organizacijos nare. Estija ir Latvija į šią organizaciją įstojo anksčiau.

Narystės šalininkai sako, kad Lietuvai bus naudinga naudotis EBPO ekspertų parama, šalis turės papildomą argumentą pritraukti investuotojų.