Draudimas vežti automobilius iš JAV pažeidžia Konstituciją
Ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės iš JAV, ku­rias įma­no­ma su­re­mon­tuo­ti, vėl ga­lės be kliū­čių bū­ti ga­be­na­mos į Lie­tu­vą, čia re­mon­tuo­ja­mos ir eksp­loa­tuo­ja­mos. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) ket­vir­ta­die­nį pri­pa­ži­no, kad ap­lin­kos mi­nis­tro įsa­ky­mas, drau­džian­tis įvež­ti smar­kiai ap­ga­din­tus au­to­mo­bi­lius pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­ją.

„Nuosavybės teises ir asmens ūkinės veiklos laisvę ribojantis reguliavimas gali būti įtvirtinamas ne žemesnės galios nei įstatymas teisės akte, taip pat įvertinusi tai, jog ginčijama nuostata neturi įstatyme nustatyto pagrindo, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog aplinkos ministro įsakymas (...) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją“, – rašoma teismo nutartyje.

LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

„Suvaržymai turės būti atšaukti. Automobilių gabentojai galės teikti ieškinius dėl patirtų nuostolių atlyginimo“, – BNS penktadienį sakė parlamentaras socialdemokratas Julius Sabatauskas.

Jis piktinosi, kad iš Europos į Lietuvą dabar atgabenama taip pat daug nepataisomai apgadintų automobilių, bet jų įvežimas nebuvo ribojamas.

„Dėl neteisėto ministro įsakymo nukentėjo tūkstančiai Lietuvos žmonių, kurie patyrė finansinę žalą. Įsigaliojus šiam įstatymui Lietuvos piliečių turtas buvo praktiškai nurašytas į atliekas. Klausimas, kas dabar atlygins nuostolius tiems žmonėms, kurių automobiliai, buvo pripažintas šiukšlėmis?“ – klausė J. Sabatauskas.

Buvusio ministro Kęstučio Trečioko pasirašytas įsakymas, įsigaliojęs nuo 2017 metų liepos, kai dirbo jau „valstiečių“ ministras Kęstutis Navickas, uždraudė į Lietuvą iš JAV įvežti kritiškai apgadintas transporto priemones, kurių nepanaudotos dalys teršia aplinką.

Nustatyti, ar automobilis sunkiai apgadintas, ar ne ir ar jį ekonomiškai tikslinga remontuoti, turi Regionų aplinkos apsaugos departamentams. Po aplinkosaugininkų sprendimų daugybė gana geros būklės automobilių ir motociklų buvo pripažinti atliekomis, jų nei pasiimti, nei parduoti, nei grąžinti savininkams neleista.

Sprendžiat dėl automobilio būklės remtasi už jį sumokėta kaina – iš pradžių joms atliekos statusas būdavo suteikiamas, jeigu sumokėta kaina yra mažesnė už remontui būtinas išlaidas, vėliau ministerija nusileido iki 75 proc. nesudaužytos transporto priemonės vertės.

Dėl šios situacijos J. Sabatauskas pernai kreipėsi į teismą su prašymu ištirti tokio įsakymo teisėtumą.