Diskusija: SGD terminalas ir Lietuvos pramonės konkurencingumas
Ge­gu­žės 24 d. kon­fe­ren­ci­jo­je „SGD“ ter­mi­na­las: vals­ty­bės ir vers­lo in­te­re­sai“ „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­vy­ko po­li­ti­kus ir vers­li­nin­kus su­so­din­ti kar­tu ge­riau­sių Lie­tu­vai spren­di­mų pa­ieš­koms. Kon­fe­ren­ci­jo­je nu­spręs­ta dia­lo­gą tęs­ti, to­dėl „Lie­tu­vos ži­nios“ vers­lą ir po­li­ti­kus kvie­čia į dis­ku­si­ją „Kaip SGD ter­mi­na­lo li­ki­mas lems Lie­tu­vos pra­mo­nės kon­ku­ren­cin­gu­mą?“

Diskusijos įrašą prašome žiūrėti čia:

Diskusijoje dalyvauja Vidmantas Jankauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, Egidijus Purlys, energetikos viceministras, Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ gen. direktorius. Pokalbį moderuoja „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius Ramūnas Terleckas.

....