Diskriminacijos dėl skirtingo maisto Seimo komisija nerado
Lie­tu­vos var­to­to­jai nė­ra dis­kri­mi­nuo­ja­mi, į ša­lį im­por­tuo­jant skir­tin­gos nei ki­to­se ša­ly­se su­dė­ties tų pa­čių ženk­lų mais­to pro­duk­tus, o Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pa­grįs­tai 2017 me­tais at­li­ko šios prob­le­mos ty­ri­mą.

Tokią išvadą daro speciali Seimo komisija, atsižvelgusi į tai, kad kai kurių ES valstybių atlikti tyrimai dėl dvejopos prekių kokybės patvirtino, jog tai yra bendra ES rinkos problema, bet Sąjungos lygiu jos niekas nesprendė.

Be to, Maisto ir veterinarijos bei Vartotojų apsaugos tarnybos nebuvo gavusios skundų dėl dvejopos maisto produktų kokybės, teigia komisija.

Už išvadą komisijos nariai trečiadienį balsavo vienbalsiai.

Parlamentarai pasiūlė gamintojams arba platintojams ateityje papildomai paženklinti į Lietuvą įvežamus produktus ir kitus gaminius, jeigu jų sudėtis skirsis nuo originalių tokių pat produktų kitose šalyse.

Komisijoje dirbantis Kaimo reikalų komiteto narys Kazys Starkevičius siūlo nustatyti saugiklius, kad toks papildomas ženklinimas nebūtų kainos sąskaita.

Komisija pripažino, kad valstybės institucijos nepakankamai efektyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis vartotojų organizacijomis, jų darbas nėra tinkamai koordinuojamas.

Komisija Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Teisingumo ministerijai siūlo bendradarbiauti su vartotojų asociacijomis, sprendžiant dvejopos maisto produktų kokybės klausimą.

Komisija taip pat nutarė pasiūlyti Vyriausybei 2019 metų biudžete numatyti lėšų maisto ir ne maisto produktų (pavyzdžiui, skutimosi peiliukų, skalbimo miltelių ir kitų produktų) dvejopos kokybės tyrimams atlikti.