Dėl galimų oro atakų Sirijoje – aviacijos saugumo agentūros įspėjimas
„O­ro na­vi­ga­ci­ja“ šį­ryt yra ga­vu­si įspė­ji­mą iš Eu­ro­pos Avia­ci­jos Sau­gu­mo Agen­tū­ros, kad dėl ga­li­mų oro at­akų Si­ri­jo­je ga­li pri­reik­ti im­tis prie­mo­nių, pa­keis­ti skry­džių marš­ru­tus kom­pa­ni­joms vyk­dan­čioms skry­džius Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne.

„Oro navigacija“ gauna visą naujausią informaciją, bei reaguodama į tai informuoja aviakompanijas, kurios ketina vykdyti skrydžius Viduržemio jūros regione ar šalia jo, pilotus, Lietuvoje dirbančius skrydžių vadovus ir Lietuvos oro uostuose dirbančias antžeminio aptarnavimo kampanijas. Aviakompanijos, esant reikalui, keičia suplanuotus maršrutus.

Iš Lietuvos oro uostų skrydžiai šiuo metu vykdomi pagal planą.

Į minėtą regioną iš Lietuvos oro uostų šiandien nėra numatytas nei vienas skrydis.