Dainų šventės proga išleis 2 eurų monetą
Bir­že­lio 26 d. Lie­tu­vos ban­kas į apy­var­tą iš­leis pro­gi­nę apy­var­ti­nę 2 eu­rų mo­ne­tą, skir­tą Šimt­me­čio dai­nų ir šo­kių šven­tei. Pu­sės mi­li­jo­no ti­ra­žu iš­lei­džia­ma mo­ne­ta bus ofi­cia­li at­sis­kai­ty­mo prie­mo­nė vi­so­se eu­ro zo­nos ša­ly­se. Ši mo­ne­ta yra an­tro­ji Lie­tu­vos ban­ko iš­lei­džia­ma mo­ne­ta, ku­ria įam­ži­na­ma Dai­nų šven­čių tra­di­ci­ja.

„Šiemet išleistos visos proginės monetos – o tokių per metus išleidžiame dvi – glaudžiai susijusios su išskirtine proga, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu. Pirmoji moneta buvo skirta trims Baltijos valstybėms, o šioji – Šimtmečio Dainų šventei, kuri suvienys dešimtis tūkstančių Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių žmonių. Tokia vienybe tikrai galime didžiuotis, o moneta garsins šį unikalų paveldą visoje Europoje“, – pranešime spaudai sakė Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Monetos nacionalinėje pusėje pavaizduotos lietuvių liaudies šokį ir dainą simbolizuojančios stilizuotos žmonių ir paukščių figūros, būdingos vienam iš lietuvių tautodailės žanrų – karpiniams. Monetos nacionalinės pusės dailininkė Eglė Ratkutė.

Pirmąją kolekcinę litų monetą, skirtą Dainų šventei, Lietuvos bankas išleido 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės proga. Tai buvo 10 litų vario ir nikelio lydinio moneta.

Naujoji 2 eurų proginė moneta, skirta Dainų ir šokių šventei, bus išleista 0,5 mln. vienetų tiražu ir ja bus galima atsiskaityti visose euro zonos šalyse. Iš šio kiekio 5 tūkst. monetų bus aukštesnės kokybės – BU, jos bus išleidžiamos specialioje pakuotėje.

Išankstinė prekyba BU kokybės 2 eurų progine moneta specialioje pakuotėje prasideda birželio 19 d. el. parduotuvėje monetos.lb.lt, o nuo birželio 26 d. – ir Lietuvos banko kasose bei per oficialius numizmatinių vertybių platintojus. Išsikeisti nominaliąja verte įprastinę 2 eurų monetą į proginę, skirtą Dainų ir šokių šventei, bus galima Lietuvos banko kasose nuo birželio 26 d.