Atleistas „Problematikos“ vadovas Rimantas Jaraminas
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kon­tro­liuo­ja­mos ke­lių tech­ni­nės prie­žiū­ros ir ko­ky­bės kon­tro­lės bend­ro­vės „Prob­le­ma­ti­ka“ val­dy­ba an­tra­die­nį at­lei­do be­veik ket­ve­rius me­tus įmo­nei va­do­vau­jan­tį Ri­man­tą Ja­ra­mi­ną, BNS pra­ne­šė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja.

Laikinai bendrovei vadovaus direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.