Alkoholio kontrolės departamentas: plėšyti žurnalų neliepėme
Nu­vil­ni­jus pa­si­pik­ti­ni­mui dėl ne­va plė­šo­mų už­sie­nio pla­tin­to­jų žur­na­lų, ku­riuo­se yra al­ko­ho­lio rek­la­ma, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas tei­gia, jog to­kio įsa­ky­mo nie­kam ne­da­vė, o pa­si­sa­kė už ci­vi­li­zuo­tus spren­di­mus.

Departamentas išplatintame pranešime spaudai teigia, jog naujos pataisos dėl alkoholio kontrolės buvo priimtos praėjusių metų birželio 1 dieną, tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos visiems ūkio subjektams pasiruošti naujiems reikalavimams, kurie įsigaliojo nuo sausio 1 d.

Taip pat teigiama, jog siekdamas užtikrinti įstatymo nuostatų laikymąsi bei padėti tiek verslui, tiek priežiūros institucijoms pasiruošti įstatymo naujovėms, Departamentas inicijavo 7 susitikimus su verslo asocijuotomis struktūromis (Viešbučių ir restoranų asociacija, Legalaus verslo aljansas, Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir kitos asocijuotos verslo, susijusio su alkoholio gamyba, prekyba, struktūromis), rengė mokymus verslo priežiūrą vykdančioms institucijoms (apmokė daugiau nei 400 verslo priežiūrą vykdančių specialistų įvairiuose Lietuvos regionuose), Departamentas yra suteikęs apie 3 tūkst. konsultacijų žodžiu ir raštu dar iki įstatymo nuostatų įsigaliojimo.

Pažymime, kad Departamentas nedalijo nurodymų plėšyti lapus su alkoholio reklama iš užsienio žurnalų, platinamų Lietuvoje, o visada pasisakydavo už civilizuotus sprendimus. Užsienio leidinių platintojai taip pat turėjo galimybę siekti pritaikyti savo veiklą prie naujų reikalavimų, kreipdamiesi į užsienio žurnalų leidėjus ir informuodami apie pasikeitusį reklamos reglamentavimą.

Departamento tikslas nėra bausti ūkio subjektus, o siekti efektyviai įgyvendinti vykdomą alkoholio kontrolės politiką, todėl siekdamas išspręsti susidariusią situaciją, tikisi atviro ir sąžiningo dialogo ir yra numatęs susitikimą su užsienio žurnalų platintojais bei tikisi rasti konstruktyvų šios situacijos sprendimą.

Pažymėtina, kad įstatymo nuostatomis, kurios įsigaliojo nuo sausio 1 d., siekiama efektyviai įgyvendinti valstybės alkoholio kontrolės tikslą mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo daromą žalą bei įgyvendinti valstybės alkoholio kontrolės politikos principus – riboti alkoholinių gėrimų pardavimo ir vartojimo skatinimą, drausti priemones, skatinančias jaunimą pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus.