75 proc. ES vidurkio pasiekta jau užpernai
Lie­tu­vos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) vie­nam gy­ven­to­jui ro­dik­lis jau 2016 me­tais sie­kė 75 proc. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kio. Šis ro­dik­lis svar­bus re­gio­nų par­amos po­li­ti­kai ir at­ei­ty­je ga­li lem­ti ma­žė­sian­čias lė­šas iš Bend­ri­jos biu­dže­to.

2016 metais Lietuvos BVP siekė 38,668 mlrd. eurų, o vienam gyventojui teko 13,5 tūkst. eurų BVP dalis. Įvertinus šį rodiklį pagal pirkimo pajėgumo standartą, išėjo 22 tūkst. eurų, ir tai sudarė 75 proc. Bendrijos BVP vidurkio vienam žmogui.

2016 metais ES ekonomikos dydis siekė 14,907 trln. eurų, o vienam gyventojui teko 29,2 tūkst. eurų. Tai rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenys. Latvijos BVP vienam gyventojui rodiklis 2016 metais siekė 65 proc., o Estijos – 75 proc. ES vidurkio.

Iki šiol Lietuva statistiškai buvo traktuojama kaip vienas regionas Bendrijoje. 2014–2020 metų finansinėje perspektyvoje Lietuva traktuota kaip mažiau išsivystęs regionas, todėl būdavo skiriama didesnė parama iš regionų plėtrai skirtos ES sanglaudos politikos. Per pastaruosius metus smarkiai įsibėgėjus Vilniaus regiono ekonominei plėtrai, pradėta baimintis, kad šalis po 2020 metų gali būti priskirta pereinamojo regiono kategorijai ir gali prarasti nemažą dalį būsimos paramos. Dėl to Vyriausybė 2016 metų pradžioje nusprendė Lietuvą padalyti į du statistinius regionus – Vilniaus apskrities ir likusios dalies. Tokiu būdu tikimasi užsitikrinti didesnį regionų plėtros finansavimą Vidurio ir Vakarų Lietuvai.

Lietuva nuo šių metų pradžios Bendrijai pradėjo teikti šalies kaip dviejų atskirų regionų statistikos duomenis. Anksčiau Briuseliui buvo siunčiama bendra visos šalies statistika. ES parama regionams skiriama pagal jų išsivystymo lygį. Iš viso yra trys kategorijos: mažiau išsivysčiusiais laikomi tie, kur BVP vienam žmogui nesiekia 75 proc. ES vidurkio, pereinamieji – tarp 75 ir 90 proc., ir pažengę regionai – BVP vienam žmogui sudaro daugiau negu 90 proc. ES vidurkio.

Sanglaudos politikai skirtos lėšos yra viena svarbiausių ES biudžetą sudarančių dalių. Jos tikslas – skatinti ES valstybių ir regionų socialinę bei ekonominę plėtrą, didžiąją dalį lėšų telkiant mažiau pasiturinčioms ES šalims ir regionams.

Lietuva 2014–2020 metais iš Sanglaudos politikos turėtų gauti 6,901 mlrd. eurų. 2007–2013 metais šalis gavo 6,885 mlrd. eurų.