„Skaitmeninio sertifikavimo centras“ negali išduoti elektroninių parašų sertifikatų
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos (RRT) spren­di­mu nuo 2018 m. va­sa­rio 12 d. nai­ki­na­mas pa­ti­ki­mu­mo už­ti­kri­ni­mo pa­slau­gų tei­kė­jo UAB „Skait­me­ni­nio ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tras“ (SSC) bei SSC tei­kia­mų kva­li­fi­kuo­tų elek­tro­ni­nių par­ašų ser­ti­fi­ka­tų kū­ri­mo pa­slau­gų kva­li­fi­kuo­tas sta­tu­sas.

Tai reiškia, kad nuo 2018 m. vasario 12 d. SSC nebeturi teisės kurti ir išduoti asmenims naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų, o jau išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus SSC įpareigotas 2018 m. vasario 12 d. atšaukti (tokie sertifikatai sudaro apytiksliai 2‒3 proc. visų asmenims išduotų kvalifikuotų sertifikatų Lietuvoje), rašoma pranešime spaudai.

Toks patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos sprendimas priimtas SSC neįrodžius, kad įmonė ir jos teikiamos paslaugos atitinka joms nustatytus naujus reikalavimus, įtvirtintus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

RRT atkreipia asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. vasario 12 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus.