„Lietuvos energija“ surado sau vadovą
Vals­ty­bės val­do­mai ener­ge­ti­kos gru­pei „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ va­do­vaus bu­vęs te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Om­ni­tel“ (da­bar „Te­lia Lie­tu­va“) vi­cep­re­zi­den­tas Da­rius Maikš­tė­nas. Jis nuo­la­ti­nio įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus ir val­dy­bos pir­mi­nin­ko pos­te pa­kei­tė per­nai rug­sė­jį pa­si­trau­ku­sį Da­lių Mi­siū­ną.

„Lietuvos energija“ pranešė, kad ketvirtadienį vykusiame posėdyje įmonės stebėtojų taryba atšaukė laikiną valdybą, o naujais nariais išrinko D. Maikštėną, Dominyką Tučkų, Darių Kašauską, Živilę Skibarkienę ir Vidmantą Salietį. Naujoji bendrovės valdyba savo pirmininku ir įmonės generaliniu direktoriumi išrinko D. Maikštėną.

Harvardo verslo mokykloje išsilavinimą įgijęs D. Maikštėnas 2010–2013 metais buvo „Omnitel“ viceprezidentas rinkodarai ir paslaugoms, 2004–2010 metais – įmonės strategijos ir komunikacijos departamento vadovas, o 2012–2013 metais – „Lesto“ valdybos narys ir pirmininkas.

Šiuo metu D. Maikštėnas vadovauja Londone veikiančiam Lietuvos startuoliui „Widerfi“ – jis teikia mobiliojo interneto paslaugas. Lietuvoje neseniai lankantis Japonijos premjerui Shinzo Abe, Prezidentūra skelbė, kad „Widerfi“ suteiks galimybę 2020 metais Tokijo olimpiados svečiams naudotis itin greitu internetu už vietos rinkos kainą.

„Widerfi“ D. Maikštėnas vadovauja nuo 2015 metų vasario, iki tol jis dirbo finansų patarėju verslininkų Ilja Laurso ir Mindaugo Glodo valdomame rizikos kapitalo fonde „Nextury Ventures“.

Pasitraukus D. Misiūnui, laikinuoju „Lietuvos energijos“ vadovu paskirtas grupės strategijos ir plėtros direktorius Mindaugas Keizeris.