„Achemos grupė“ įsigijo 60 MW instaliuotos galios vėjo parkus Kroatijoje ir Čekijoje
At­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos stra­te­gi­nę kryp­tį ak­ty­viai plė­to­jan­tis kon­cer­nas „A­che­mos gru­pė“ už­bai­gė vė­jo elek­tri­nių par­kų įsi­gi­ji­mą Če­ki­jo­je ir Kroa­ti­jo­je. Jė­gai­nė­se pa­ga­min­ta elek­tros ener­gi­ja bus par­duo­da­ma šių ša­lių elek­tros tink­lų val­dy­to­jams. San­do­rį dėl vė­jo jė­gai­nių par­kų įsi­gi­ji­mo ko­vo 13 die­ną už­bai­gė kon­cer­nui pri­klau­san­ti įmo­nė „Re­ner­ga“. Pro­jek­tą fi­nan­sa­vo SEB ban­kas, ženk­lią su­mą in­ves­ta­vo ir pats kon­cer­nas „A­che­mos gru­pė“.

„Atsinaujinanti energetika yra viena iš strateginių koncerno veiklos krypčių, todėl nuolat ieškome patrauklių investicinių projektų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Šį kartą investicijoms buvo pasirinktos šalys, kuriose suplanuota vėjo energetikos plėtra. Šiose šalyse – aiški investavimo ir verslo aplinka, skaidriai veikia paramos schema. Be to, projektų kokybė atitiko mūsų lūkesčius. Ieškoti investicinių projektų užsienyje skatina tai, kad šiuo metu Lietuvoje vėjų parkų plėtra yra sustojusi, energetikos strategija nepatvirtinta, o verslo ir investicinė aplinka nepalanki, be aiškios ilgalaikės perspektyvos ateičiai“, – sako koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė Lidija Lubienė.

„Būdami vienu pagrindinių vėjo energetikos finansuotojų Lietuvoje matome, kad vis didesnė suvartojamos elektros energijos dalis yra pagaminama iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Vien Lietuvoje 2016 metais dešimtadalį suvartotos elektros energijos pagamino vėjo jėgainės. Akivaizdu, kad tobulėjant vėjo energetikos technologijoms ir intensyvėjant jų panaudojimui, ateityje tokiu būdu pagamintos elektros energijos kaina turėtų mažėti“, – sako SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Vilius Juzikis.

45 km nuo Zadaro uosto, Kroatijoje, įsigytas 42 MW instaliuotos galios vėjo elektrinių parkas su paruošta infrastruktūra tolesnei plėtrai. Prieš trejus metus atidarytame parke šiuo metu veikia 14 daniškų „Vestas“ turbinų. Vėjo jėgainių parkas Kroatijoje sudaro apie dešimtadalį šalies vėjo energetikos rinkos pajėgumų (apie 400 MW).

Kroatijos vėjo energetikos sektoriuje veikia daug užsienio finansinių ir strateginių investuotojų, kurie pasirinko šią šalį dėl palankios subsidijų formos, ES integracijos perspektyvų ir pastovaus stipresnio nei vidutinis vėjo.

Čekijoje įsigytas vėjo jėgainių parkas yra trečias pagal dydį šalyje tokio tipo parkas, kurio galia siekia 18 MW. Jame sumontuotos 9 „Vestas“ turbinos. Vėjo jėgainių parkas Čekijoje sudaro apie 5 proc. šalies vėjo energetikos rinkos pajėgumų (apie 350 MW).

Bendrai abu parkai per metus pagamina apie 143.400 MWh žaliosios elektros energijos.

Įmonė „Renerga“ priklauso koncernui „Achemos grupė“, taip pat valdančiam žaliosios energetikos bendrovę „Renerga-1“. „Renerga“ užsiima elektros energijos gamyba iš vėjo, vandens ir saulės. Įmonė valdo Pastrėvio ir Kavarsko hidroelektrines bei Benaičių vėjo elektrinių parką, vėjo elektrinių parką „Benaičiai-1“ ir šalia šio parko esančią eksperimentinę mažąją vėjo ir saulės elektrines. Taip pat – „Kunigiškių“ vėjo elektrinių parką Anykščių rajone, atidarytą 2017 metų rugpjūtį.

Bendra Lietuvoje valdomų vėjo elektrinių parkų instaliuota galia siekia 57,5 MW. Per metus pagaminama 148.000 MWh elektros iš vėjo, kuri parduodama Lietuvos elektros tinklų valdytojams.

Šiuo metu koncernui „Achemos grupė“ priklausančios žaliosios elektros energijos gamybos bendrovės Lietuvoje per metus pagamina apie 0,15 TWh elektros energijos. Visos koncerno valdomos daugiau nei 40 bendrovių per metus sunaudoja apie 0,43 TWh elektros energijos.