Netekome kolegės Viktorijos Ivanovos
Lie­pos 17 d. stai­ga mi­rė Vik­to­ri­ja Iva­no­va, tris­de­šim­ties me­tų ne­su­lau­ku­si tea­tro­lo­gė, ra­šy­to­ja, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro kul­tū­ros pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kė. Ji mi­rė Por­to mies­te Por­tu­ga­li­jo­je, kur pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­no. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos tea­tras nuo­šir­džiai už­jau­čia Vik­to­ri­jos ar­ti­muo­sius ir drau­gus.

Viktorija Ivanova Lietuvos nacionaliniame dramos teatre dirbo nuo 2015 m., ji koordinavo tarptautinius teatro projektus, kelerius metus kuravo festivalį „Versmė“ ir Šiuolaikinės dramaturgijos skaitymus.

Nuo 2012 metų ji dirbo ir tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ komandoje, buvo atsakinga už „Sirenų“ klubo ir edukacinę programas, ryšius su visuomene ir už lietuviškos programos sudarymą.

Prieš tai Viktorija Ivanova dirbo komunikacijos koordinatore Lietuvos kultūros institute (2014–2015 m.) ir teatre „Lėlė“ (2010–2014 m.). 2012 metais ji buvo kino centro „Skalvija“ edukacinės programos koordinatorė, 2010–2011 m. internetinio puslapio www.teatrai.lt vyriausioji redaktorė.

2006 metais Viktorija laimėjo Lietuvos rašytojų sąjungos skelbtą Pirmosios knygos konkursą prozos kategorijoje. Buvo išleista jos knyga „Girgždantis žvirgždas“. Lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis spaudoje publikuota per jos 10 novelių, o lietuvių, latvių, estų, anglų, rusų kalbomis – per 40 straipsnių ir recenzijų apie teatrą.

Viktorija Ivanova taip pat organizavo tarptautines jaunųjų teatro kritikų konferencijas: „(re)FRESH“, „ctrl+txt“, „REC: ON stage“ ir tarptautines studentų konferencijas „politics vs. theatre“, „(Re)vision: Heroism“, „When theatre talks about theatre“.

Viktorijos palaikai bus pašarvoti Porto mieste. Savaitgalį urna bus parvežta į Lietuvą. Daugiau informacijos apie galimybę atsisveikinti su Viktorija Ivanova paskelbsime netrukus.

***

Gedėdami talentingos kolegės, prisimename jos esė-eilėraštį, gegužės mėnesį skelbtą socialinio tinklo asmeninėje paskyroje:

kitam krante, kur vietoj smėlio – akmenys.

kalnai minčių, planų, darbų, reikalų ir pakalnės tylos troškulio. app´sas primena gerti vandenį.

sapnų planavimas. planuoju nebeplanuoti. neplanuoti planai. ir sapnai.

ateities perspektyvos ir posūkiai.

„laimingas nesotus gyvenimas“.

laimingas ir besotis?

traukinio dundėjimo monotonijai įsigalėti neleidžia nuostaba. pabundi lily, pramigęs tunelį.

paglostyt drakonus.

tegul mūsų šitam baisingai netobulam pasauly tesprogsta tik žiedai.

keli bilietai į spektaklius ir į skrydį.

kur džiaugsmingas klegesys pramaišiui su mažais barniais išsklaido rūką virš vandenyno.

kur išryškėja brandžių moterų pusnuogiai siluetai, iki kelių vandeny besiselfinantys.

kur dar brandesnė dama ant smėlio iš celofaninio maišo beria lesalą balandžiams.

kur žuvėdros emigravę į miestą.

kur ramiau.