Vais­tai pigs iki sau­sio, o po to... brangs
Nors Svei­­ka­­tos ap­­sau­­gos mi­nis­­te­­ri­­ja ti­­ki­­na, jog vais­­tų kai­­nos ma­­žė­­ja, ga­­min­­to­­jai ir pa­­cien­­tų or­­ga­­ni­­za­­ci­­jos svars­­to, jog tai bus tik trum­­pa­­lai­­kis efek­­tas. Mat Kom­­pen­­suo­­ja­­mų­­jų vais­­tų są­­ra­­šas trau­­kia­­si, va­­di­­na­­si, ma­­žės ir kon­­ku­­ren­­ci­­ja. PO­LA pre­­zi­­den­­tas Ša­­rū­­nas Nar­­bu­­tas pa­­tei­­kia sa­­vo pa­­vyz­­dį: kai jis su­­sir­­go, rin­­ko­­je bu­­vo vie­­nin­­te­­lis vais­­tas jo li­­gai gy­­dy­­ti, mė­­ne­­sio kur­­so kai­­na ta­­da dar li­­tais sie­­kė 2 tūks­­tan­­čius. Da­­bar gi at­­si­­ra­­dus kon­­ku­­ren­­ci­­jai ir bent ke­­le­­tui ge­­ne­­ri­­nių vais­­tų gy­­dy­­mo kur­­sas kai­­nuo­­ja 200 eu­­rų.

Per daug ne­ži­no­mų­jų

Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Ra­sos Brič­kie­nės tei­gi­mu, lie­pos pra­džio­je įsi­ga­lė­jus nau­jam Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­nui iš jo pa­si­trau­kė 360 vais­tų pa­va­di­ni­mų. Tie­sa, SAM aiš­ki­na, kad są­ra­še vi­sos vei­klio­sios me­džia­gos li­ko. Tad pa­cien­tams nė­ra ko bai­min­tis. Ta­čiau trau­kian­tis Kom­pen­suo­ja­mųjų vais­tų są­ra­šui ma­žė­ja ir rin­kos da­ly­vių. Ky­la klau­si­mas, ko­kią įta­ką to­kia po­li­ti­ka tu­rės vais­tų kai­noms il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je?

„Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas su­siau­rė­jo. Va­di­na­si, pa­cien­tų tei­sės yra ap­ri­bo­tos. Daug ne­pa­to­gu­mų ky­la ir gy­dy­to­jams, ku­rie vie­to­je to, kad skir­tų lai­ką ben­dra­vi­mui su pa­cien­tu, ra­šy­da­mi re­cep­tą tu­ri žiū­rė­ti, ar vais­tas ski­ria­mas pir­mą kar­tą, ar šis jau jį var­to­ja il­giau nei pus­me­tį ir dau­ge­lį ki­tų niu­an­sų. Dėl to nu­ken­čia pa­cien­tas“, – sa­ko Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Ra­sa Brič­kie­nė.

„Pa­si­trau­kian­čių vais­tų skai­čius pa­kan­ka­mai di­de­lis. Be to, dau­giau nei dviem šim­tams vais­ti­nių pre­pa­ra­tų, ypač su­dė­ti­niams vais­tams, bu­vo pri­im­ti at­ski­ri spren­di­mai. Kai­ny­nas nors jau įsi­ga­lio­jo, vis dar tvar­ko­mas. Be to, prieš savaitę Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta ir nau­ja for­mu­lė, pa­gal ku­rią vais­tai pa­teks į Kom­pen­suo­ja­mų­jų są­ra­šą. Anks­tes­nė for­mu­lė bu­vo ne­pa­lan­ki ma­žoms vais­tų pa­kuo­tėms pa­tek­ti į jį. Kol kas pa­tvir­tin­to spren­di­mo ne­tu­ri­me, bet kiek te­ko su­si­pa­žin­ti, pa­gal nau­ją for­mu­lę (šiuo me­tu tei­kia­mos nau­jos pa­raiš­kos pa­tek­ti į ket­vir­to ket­vir­čio kai­ny­ną) grės­mė ky­la di­de­lėms vais­tų pa­kuo­tėms. Trūks­ta ba­lan­so. Kad iš­lai­ky­tu­me pla­tų Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą, siū­lė­me vais­tus gru­puo­ti pa­gal do­zes, ne­iš­brauk­ti iš kai­ny­no“, – sa­ko R.Brič­kie­nė.

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sie­kis ma­žin­ti kai­nas, at­si­žvel­giant į tai, kad ana­lo­giš­ką po­vei­kį tu­rin­čių vais­tų kai­nos Lie­tu­vo­je il­gą lai­ką bu­vo be­ne di­džiau­sios Eu­ro­po­je, svei­kin­ti­nas. To­dėl LAWG at­sto­vai iš es­mės pa­lai­ko mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­no­da­ros re­for­mą. Ta­čiau ma­to­me ir ne­ma­žai dėl to­kių pa­kei­ti­mų at­si­ra­du­sių spra­gų, ne­aiš­ku­mų ar klai­dų (pa­vyz­džiui, dėl vais­tų ma­žų do­zuo­čių ir ma­žų pa­kuo­čių, dėl tai­ky­ti­nų kai­nų kon­fi­den­cia­lu­mo iš­lai­ky­mo), ku­rių ne­iš­tai­sius, de­ja, la­biau­siai nu­ken­tė­tų Lie­tu­vos pa­cien­tai“, – sa­ko Lo­cal Ame­ri­can Wor­king Group (LAWG) – aso­cia­ci­jos „Ame­ri­can Cham­ber of Com­mer­ce“ ko­mi­te­to far­ma­ci­jos klau­si­mams svars­ty­ti va­do­vė Rū­ta Pum­pu­tie­nė.

Be­si­trau­kian­tis vais­tų są­ra­šas

Pa­si­tei­ra­vus, ar yra far­ma­ci­nių kom­pa­ni­jų, ku­rios dėl vyks­tan­čių po­ky­čių pla­nuo­tų pa­si­trauk­ti iš Lie­tu­vos rin­kos, Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė sa­ko, kad kol kas apie pa­si­trau­ki­mą ne­kal­ba­ma, ta­čiau yra tam tik­ros vais­tų po­zi­ci­jos, ku­rių at­si­sa­ko­ma. R.Brič­kie­nės tei­gi­mu, mažai ti­kė­tina, kad trau­kian­tis kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šui ir ma­žė­jant kon­ku­ren­ci­jai il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je vais­tai at­pigs. Ga­li­mas mo­men­ti­nis kai­nų ma­žė­ji­mas, kol vyks­ta po­ky­čiai. Kol kas sun­ku ver­tin­ti il­ga­lai­kes pa­sek­mes, ta­čiau vais­tų ga­min­to­jams ne­ri­mą ke­lia sta­bi­lu­mo ne­bu­vi­mas, nes jis ga­li at­si­liep­ti ir vais­tų tie­ki­mui. „Šiuo me­tu dar anks­ti kal­bė­ti, ar pa­keis­tos Kai­ny­no su­da­ry­mo tai­syk­lės, kai­nų ap­skai­čia­vi­mo kri­te­ri­jų pa­kei­ti­mai įgy­ven­dins sie­kį su­ma­žin­ti kai­nas. Dar nė­ra duo­me­nų, įskai­tant ir ko­kį po­vei­kį Lie­tu­vos pa­cien­tams pa­da­rys tam tik­rų vais­tų iš­brau­ki­mas iš kai­ny­no, kad bū­tų ga­li­ma da­ry­ti kon­kre­tes­nes iš­va­das“, – tei­gia R.Pum­pu­tie­nė.

R. Pumputienė: „Ga­li­mas mo­men­ti­nis kai­nų ma­žė­ji­mas, kol vyks­ta po­ky­čiai.“

Kaip tei­gia­mą po­ky­tį R.Brič­kie­nė įvar­di­ja su­ma­žė­ju­sias prie­mo­kas. Ta­čiau aso­cia­ci­jos sie­kis – kad bū­tų iš­lai­ko­mas pla­tus kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas. „Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas su­siau­rė­jo. Va­di­na­si, pa­cien­tų tei­sės yra ap­ri­bo­tos. Daug ne­pa­to­gu­mų ky­la ir gy­dy­to­jams, ku­rie vie­to­je to, kad skir­tų lai­ką ben­dra­vi­mui su pa­cien­tu, ra­šy­da­mi re­cep­tą tu­ri žiū­rė­ti, ar vais­tas ski­ria­mas pir­mą kar­tą, ar šis jau jį var­to­ja il­giau nei pus­me­tį ir dau­ge­lį ki­tų niu­an­sų“, – sa­ko VGA va­do­vė.

Pa­si­gen­da žvilgs­nio į at­ei­tį

Nors kom­pen­sa­vi­mo lyg­me­nys pa­di­din­ti dau­ge­liui vais­tų gru­pių, ap­mau­du, kad šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms gy­dy­ti lyg­muo pa­kel­tas iš 80 iki 90 pro­cen­tų. „Šiuos vais­tus var­to­ja ypač di­de­lė gru­pė žmo­nių. Pir­mau­ja­me tarp ki­tų ša­lių tiek pa­gal mirš­ta­mu­mą, tiek ir pa­gal ser­ga­mu­mą šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, to­dėl ma­ny­tu­me, kad šiai vais­tų gru­pei kom­pen­sa­ci­ja tu­rė­tų bū­ti šim­tap­ro­cen­ti­nė“, – sa­ko R.Brič­kie­nė.

R.Pum­pu­tie­nės tei­gi­mu, svei­kin­ti­nas fak­tas, kad bu­vo pri­im­ti spren­di­mai kom­pen­suo­ti net 11 nau­jų vais­tų, ku­rie bu­vo įver­tin­ti ir pri­pa­žin­ti kaip pa­žan­giau­si ir la­bai rei­ka­lin­gi Lie­tu­vos pa­cien­tams, ta­čiau dėl lė­šų trū­ku­mo il­gą lai­ką bu­vo įra­šy­ti tik į re­zer­vi­nį kom­pen­suo­ja­mų vais­tų są­ra­šą, t.y. Lie­tu­vos pa­cien­tams ne­pri­ei­na­mi. „Ta­čiau liū­di­na fak­tas, kad ar­ti­miau­siuo­se mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­se nė­ra ir žvilgs­nio į at­ei­tį, ino­va­ty­vaus gy­dy­mo pri­ei­na­mu­mo Lie­tu­vos pa­cien­tams di­di­ni­mo prie­mo­nių. Šian­dien Lie­tu­va, kaip ne kar­tą sa­ky­ta, – pa­sau­lio svei­ka­tos ino­va­ci­jų pri­ei­na­mu­mo pa­cien­tams dug­ne, kad ir ką stra­te­guo­tų gy­vy­bės moks­lų lop­šiu Lie­tu­vą ma­tan­tys Vy­riau­sy­bės na­riai. Mū­sų ma­ny­mu, ša­lia vi­sų kai­ny­nų su­da­ry­mo tai­syk­lių, pir­mas ir ne­ati­dė­lio­ti­nas žings­nis – su­kur­ti sis­te­mą, ga­lin­čią di­din­ti ino­va­ty­vių vais­tų pri­ei­na­mu­mą. De­ja, ne­pai­sant de­kla­ra­ty­vių pa­reiš­ki­mų, jo­kių pla­nų kol kas ne­ma­to­me“, – sa­ko R.Pum­pu­tie­nė.

Pacientų balsas

Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams li­go­niams aso­cia­ci­jos (POLA) pre­zi­den­tas Ša­rū­nas Nar­bu­tas:

– Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus po­ky­čių vais­tų po­li­ti­ko­je ir kai­no­da­ro­je pa­da­ry­ta daug. Ta­čiau yra kas šiek tiek ne­ra­mi­na. Pa­vyz­džiui, kai ku­rios vais­tų kom­pa­ni­jos sa­ko, jog il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je svars­to pa­si­trau­ki­mą iš rin­kos. Jei taip nu­tik­tų, bū­tų sun­ku nu­sta­ty­ti, ku­ri in­ter­ven­ci­ja į rin­ką su­kū­rė to­kį efek­tą. Ar tai pa­ska­ti­no nu­sta­ty­tos mak­si­ma­lios prie­mo­kos, ar sie­kis rei­ka­lau­ti ma­žiau­sios kai­nos, ar ki­tos prie­mo­nės. Tai, kas da­bar pa­da­ry­ta, tei­gia­mą eko­no­mi­nį efek­tą vals­ty­bei duos trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, klau­si­mas, kaip bus at­ei­ty­je? Kai bu­vo pra­dė­ta stip­riai re­gu­liuo­ti vais­tų kai­nas Ru­mu­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Len­ki­jo­je, vals­ty­bės trum­puo­ju lai­ko­tar­piu su­tau­pė, ta­čiau vė­liau su­ma­žė­jus kon­ku­ren­ci­jai vais­tų kai­nos pra­dė­jo aug­ti. Da­bar sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tie po­ky­čiai ge­ri ar blo­gi, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, ga­li­mi il­ga­lai­kiai po­ky­čiai ne­bu­vo tin­ka­mai įver­tin­ti.

Ge­rai tai, kad vi­suo­me­nė, ma­nau, po tru­pu­tį bai­gia iš­gy­ven­ti di­dži­ą­ją ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gą, kad pi­ges­ni vais­tai nė­ra efek­ty­vūs. Pa­vyz­džiui, lie­tu­viai per­ka tik pa­čius bran­giau­sius kar­dio­lo­gi­nius vais­tus, nors ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, kaip Šve­di­jo­je ar Ny­der­lan­duo­se, kur žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia di­des­nė, tie vais­tai ne­tu­ri pa­klau­sos, nes per­ka­mi pi­ges­ni.

Ki­tas svar­bus mo­men­tas, kad yra įves­tas prie­mo­kų re­gu­lia­vi­mas. Jei prie­mo­ka di­des­nė, nei nu­ma­ty­ta, kren­ti iš Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo. Ta­čiau pa­cien­tai ne­ži­no, ko­kia yra re­a­li prie­mo­ka, nes jos nie­kur vie­šai ne­ga­lė­jai pa­tik­rin­ti. Ga­li pa­si­žiū­rė­ti, ko­kią ba­zi­nę vais­to kai­ną su­mo­ka vals­ty­bė, bet ga­min­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę tai­ky­ti prie­mo­kai nuo­lai­das, taip pat ir vais­ti­nės.

Tar­kim, ba­zi­nė vais­to kai­na yra pen­ki eu­rai, o fak­tiš­kai jis kai­nuo­ja de­šimt eu­rų. At­ro­dy­tų, pa­cien­tas už šį vais­tą tu­rė­tų su­mo­kėt pen­kis eu­rus prie­mo­kos. Bet ga­min­to­jas de­kla­ruo­ja, kad jis tai­ko tri­jų eu­rų nuo­lai­dą prie­mo­kai, vais­ti­nė tai­ko nuo­lai­dą dar dviem eu­rams ir taip pa­cien­tas vais­tą įsi­gy­ja be prie­mo­kos. Lyg ir vis­kas ge­rai, nes pa­cien­to la­bui tiek vais­ti­nė, tiek įmo­nė at­si­sa­ko pel­no da­lies. Ta­čiau iš­ei­na taip, kad, kom­pen­suo­jant pen­kis eu­rus, vais­tas, ku­rio fak­ti­nė de­kla­ruo­ja­ma kai­na – de­šimt eu­rų, tu­ri di­džiau­sią rin­kos da­lį, nes pa­cien­tui nė­ra prie­mo­kos, po pri­tai­ky­tų nuo­lai­dų. Sa­vo ruož­tu ki­ti ge­ne­ri­niai vais­tai, ku­rie kai­nuo­ja, pa­vyz­džiui, še­šis eu­rus ne­ga­li pa­siū­ly­ti to­kios nuo­lai­dos prie­mo­kai. To­dėl už juos pa­cien­tas tu­ri pri­si­mo­kė­ti eu­rą, nors fak­ti­nė kai­na yra ma­žes­nė. Taip su­da­ro­ma iliu­zi­ja, kad kai ku­rie ge­ne­ri­niai vais­tai yra bran­ges­ni, iš­krei­pia­ma kon­ku­ren­ci­ja – tai ty­ri­muo­se yra pa­ste­bė­ju­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Da­bar, kai smar­kiai ap­ri­bo­tos prie­mo­kos ir vais­ti­nės ne­be­tai­ko nuo­lai­dų, kei­čia­si di­na­mi­ka. Taip nu­ti­ko ir su vie­nu dia­be­to vais­tu, ku­ris už­ima di­de­lę da­lį rin­kos. Vais­ti­nei ne­be­tai­kant nuo­lai­dos at­si­ra­do prie­mo­kos pa­cien­tams net ir tuo­met, kai vais­tas kom­pen­suo­ja­mas šim­tu pro­cen­tų.

Ge­ras po­ky­tis, kad vals­ty­bė ski­ria dau­giau lė­šų per­žiū­rė­da­ma kom­pen­sa­vi­mo ly­gius. Di­džia­jai da­liai pa­cien­tų, ku­rie tu­rė­jo pri­mo­kė­ti po tris ar aš­tuo­nis eu­rus, pa­si­kei­tus kom­pen­sa­vi­mo ly­giui jų ne­li­ko. Ver­ti­nant su anks­tes­niais po­ky­čiai, bū­tent ši prie­mo­nė lei­džia pa­cien­tams pa­jaus­ti vals­ty­bės de­kla­ruo­ja­ma su­tau­py­mą, per­skirs­tant PSDF lė­šas. POLA va­sa­rą at­liks na­rių ap­klau­sas, kad iš­si­aiš­kin­tu­me, ar įvy­kus po­ky­čiams prie­mo­kos už vais­tus iš­au­go ar ne.

Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, no­rint įver­tin­ti da­bar pri­im­tus pa­kei­ti­mus rei­kia lai­ko. Gal­būt spa­lį trin­si­me ran­ko­mis, kaip vis­kas ge­rai, ta­čiau jei sau­sį rin­ko­je ne­liks da­lies vais­tų, si­tu­a­ci­ją teks ver­tin­ti iš nau­jo.

Tarp kitko:

Prieš pat įsi­ga­lio­jant Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­nui pa­skli­do ži­nia, kad da­lis ja­me esan­čių vais­tų, kar­tu su ki­tais pa­na­šiais vais­tais rin­ko­je tu­ri vė­žį ga­lin­čių su­kel­ti prie­mai­šų. Tai vais­ti­niai pre­pa­ra­tai, ku­rių su­dė­ty­je yra veik­lio­sios me­džia­gos val­sar­ta­no, ga­mi­na­mo Ki­ni­jo­je. Nu­vil­ni­jo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga ir pa­si­pik­ti­ni­mas pi­ges­niais vais­tais.