Sveiko gyvenimo metai: Švedijoje – 73 m., Lietuvoje – 56–59 m.
Ar ži­nai, ku­rios ša­lies gy­ven­to­jai ES il­giau­siai iš­lie­ka svei­ki? Pa­si­ro­do, il­giau­sia svei­ko gy­ve­ni­mo truk­mė – Šve­di­jo­je (73 me­tai). Tai ro­do 2016 m. „Eu­ros­tat“ duo­me­nys, ku­riuos skel­bia tink­la­raš­tis Eu­rob­lo­gas.lt.

Lietuvos moterys pagal šį rodiklį yra šiek tiek žemiau nei ES vidurkis (17 vieta; 59,4 m.). O Lietuvos vyrai ilgu sveiku gyvenimu pasigirti negali – jie yra treti nuo galo Europoje (56,2 m.), prastesni sveiko gyvenimo trukmės rezultatai tik Estijoje (54,4 m.) ir Latvijoje (52,3 m.).

ES moterų sveiko gyvenimo vidurkis yra 64,2 m., vyrų – 63,5 m.

Sveiko gyvenimo trukmė – tai metai, kuriuos žmogus, tikėtina, pragyvens be veiklos apribojimų (neįgalumo).