Skambina pavojaus varpais: trūksta budinčių psichiatrų
Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus psi­chia­tri­jos li­go­ni­nės va­do­vy­bė tei­gia jau pa­ju­tu­si spe­cia­lis­tų trū­ku­mą – ne­pa­kan­ka bu­dė­ti no­rin­čių ir ga­lin­čių gy­dy­to­jų psi­chia­trų. „Krei­pė­mės ir į sa­vo dar­buo­to­jus, pla­ti­na­me in­for­ma­ci­ją me­di­kams iš ki­tų gy­dy­mo įstai­gų, ma­nau at­ėjo lai­kas kar­tu su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ieš­ko­ti pa­pil­do­mų re­sur­sų gy­dy­to­jų bu­dė­ji­mams fi­nan­suo­ti“,– tei­gia RVPL di­rek­to­rius prof. Arū­nas Ger­ma­na­vi­čius.

Pagal nusistovėjusią tvarką šioje ligoninėje budi po vieną gydytoją psichiatrą. Ligoninės darbuotojai kreipėsi į vadovą dėl galimybės skirti du budinčius gydytojus vakaro ir nakties metu, kad būtų išvengta rizikos dėl fizinės pacientų sveikatos būklės pablogėjimo arba galimo agresyvaus pacientų elgesio. „Turime pripažinti – rizika mūsų ligoninėje didesnė nei kitose, ypač jei susiduriame su priverstinio gydymo atvejais. Incidentų dėl agresyvaus ligonių elgesio, kuomet kyla tiesioginė grėsmė personalo saugumui, pasitaiko retokai, gal 5–6 kartus per metus, žymiai dažniau nerimą kelia psichiatrinių pacientų fizinių ligų komplikacijos“,– aiškina prof. A.Germanavičius. Įvertinus finansinius gydymo įstaigos išteklius, gydytojams pasiūlyti trys pasirinkimo variantai dėl budėjimo organizavimo. Deja kol kas tik septyni iš keturiasdešimties ligoninėje dirbančių psichiatrų pranešė galintys ir norintys budėti.

„Išanalizavome, kada į priėmimo skyrių atvežama daugiausia pacientų. Kritinis laikas – tarp 16 ir 20 val., tad prašėme mūsų medikų dalintis krūviu su kolegomis būtent šiuo laiku. Žinoma, dalis gydytojų yra nusiteikę ir toliau budėti po vieną, nes patirties ir kvalifikacijos jiems užtenka kokybiškai susidoroti su darbo krūviu. Tačiau visus tenkinančio sprendimo, panašu, nerasime jei nebus skirti papildomi ištekliai“,– dėsto RVPL vadovas.

Šiuo metu ligoninė stengiasi kiek įmanoma racionaliau perskirstyti medikų darbo laiką, mažinti biurokratinio darbo krūvį, atsisakyti nereikalingų funkcijų, kad kuo didesnė darbo laiko dalis būtų skirta pacientams. Nuo šių metų birželio pradėta diegti LEAN vadybos sistema jau davė rezultatų.