Poros barnius gali užgesinti užstrigusios plokštelės principas
Užuot gin­či­ję­si su par­tne­riu, nu­leis­ki­te ga­rą iš da­lies su­tik­da­mi su jo ar­gu­men­tais ar pa­tei­ki­te ne­igia­mą tei­gi­nį, ku­ris nu­trau­kia dis­ku­si­ją dar jai ne­įsi­bė­gė­jus, sve­tai­nė­je du­mies.com ra­šo psi­cho­te­ra­peu­tė Pa­ula Hall. Jos tei­gi­mu, nu­trauk­ti na­muo­se vyks­tan­tį ka­rą ga­li pa­dė­ti ke­lios gud­ry­bės, pa­vyz­džiui, už­si­kir­tu­sios plokš­te­lės me­to­das.

Nedelsiant atkreipkite dėmesį į pyktį. Vos pastebėję pykčio požymius, paklauskite partnerio ar partnerės, kas nutiko. Palikus žmogų vieną tvarkytis su nuoskauda reikalai ne pagerės, o tik pablogės.

Išlikite ramūs. Pyktis skatina pyktį, todėl kuo ramesni išliksite, tuo greičiau nurims partnerio ar partnerės pyktis. Jei iš pykčio apšauksite partnerį, jo paties pyktis tik sustiprės, o jei abu užsisklęsite ir pyksite tyliai, karas namuose gali užsitęsti.

Pripažinkite partnerio ar partnerės jausmus. Atvirai pasakius „Matau, kad pyksti“ arba „Suprantu, kad pyksti, nes…“ partneris nebesijaus turintis įrodinėti, kaip jaučiasi. Jam nebereikės kelti balso arba atsitverti tylos siena.

Parodykite, kad klausotės. Dažnai žmonės toliau pyksta, nes mano, kad į jų žodžius neįsiklausoma arba jų pozicija vertinama nerimtai. Pasitelkite aktyvaus klausymosi priemones. Tuomet partneris ar partnerė neabejos, kad juos girdite.

Išsakykite, kaip jaučiatės. Jei ir patys pykstate, taip ir pasakykite. Jei nervinatės, esate nusiminę ar susierzinę dėl partnerio ar partnerės pykčio, pasidalykite savo jausmais. Tai ypač svarbu, kai pykstama tylomis ir partneris nesupranta, kad jo ar jos elgsena daro įtaką ir jūsų nuotaikai.

Ieškokite būdų susitaikyti. Akivaizdžiai parodykite, kad norite susitaikyti. Galbūt tereikia atsiprašyti, pripažinti savo vaidmenį šiame konflikte arba tiesiog paimti už rankos.

Pasitelkite užstrigusios plokštelės metodą. Pykdamas žmogus neretai šokinėja nuo vieno argumento prie kito ir nesiklauso, ką kalbate, o tylos siena atsitvėrę asmenys kartais ginasi pašaipa. Užstrigusios plokštelės metodas gali padėti laikytis savo pozicijos ir temos. Ramiai, bet atkakliai kartokite, ką norite pasakyti.

Pavyzdžiui: „Tai buvo nesusipratimas. Aš nenorėjau to pasakyti taip, kaip tai nuskambėjo.“ Arba: „Žinau, kad pyksti, bet negaliu pakeisti savo darbinių įsipareigojimų.“

Dalinis sutikimas. Tai labai naudingas metodas norint apsiginti nuo nepagrįstos kritikos, išsakomos per pasyvią agresiją arba piktais priekaištais.

Užuot ginčijęsi su partneriu nuleiskite garą iš dalies sutikdami su jo ar jos argumentais. Pavyzdžiui, jei partneris kaltina jus visada elgiantis savanaudiškai, pasakykite: „Sutinku, kad kartais nesusimąstau apie padarinius tau ir man derėtų labiau pasistengti.“ Arba jei partnerė pyksta, kad pavėlavote: „Atsiprašau, kad pavėlavau. Derėjo tau paskambinti ir įspėti.“

Pateikite neigiamą teiginį. Kai kritika pelnyta, kad ir kaip ji būtų išreiškiama, neretai kyla pagunda gintis ir teisintis. Neigiami teiginiai nutraukia diskusiją dar jai neįsibėgėjus. Tereikia ramiai ir rimtai sutikti su jau išsakytais kaltinimais, pavyzdžiui: „Tu teisus, aš klydau. Derėjo…“