Neskiepyti Australijos vaikai – diskriminuojami?
„Tė­vai, ku­rie at­si­sa­ko skie­py­ti vai­kus, tu­ri pa­ga­liau su­si­mąs­ty­ti, jog grės­mę ke­lia ne tik sa­vo at­ža­loms, bet ir ki­tų žmo­nių vai­kams“, – yra sa­kęs Aus­tra­li­jos so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­tras Da­nas Te­ha­nas. Sie­kiant sau­go­ti vai­kų svei­ka­tą, šią va­sa­rą ša­lies val­džia pri­ėmė spren­di­mą ati­mti da­lį vals­ty­bės ski­ria­mų iš­mo­kų iš tė­vų, ku­rie at­si­sa­ko skie­py­ti sa­vo at­ža­las. Nors Aus­tra­li­jos val­džia ti­ki spren­di­mu ir jau fik­suo­ja skie­pi­ja­mų vai­kų skai­čiaus au­gi­mą, yra nuo­mo­nių, jog toks įsta­ty­mas vai­kams vi­siš­kai ne­nau­din­gas.

Sumažino išmokas

Paprastai Australijoje šeimoms, kurios augina vaikus ir jų metinės pajamos neviršija 60 tūkstančių Australijos dolerių (apie 38 tūkst. eurų), skiriamos papildomos valstybės išmokos. Siekiama, kad šias lėšas tėvai investuotų į savo vaikų sveikatos gerinimą ir švietimą. D. Tehano sprendimu, nuo liepos pirmosios dienos tėvai, kurie nėra paskiepiję savo vaikų, kas dvi savaites nuo šios išmokos praranda po 21 Australijos dolerį (13,34 Eur). Šis sprendimas paremtas „No Jab, No Play“ politika, kuri įsigaliojo praėjusiųjų metų pabaigoje, Naujajame Pietų Velse. Šių pokyčių nuspręsta imtis po to, kai buvo nustatyta, jog nuo 1999-ųjų iki 2014-ųjų metų vaikų, kurie yra neskiepijami tėvų noru procentas Australijoje išaugo nuo 0,23 iki 1,77.

Anksčiau vaikų neskiepijantys tėvai metų pabaigoje negadavo tryliktojo atlyginimo. Dabar, įvedus naująją tvarką, skaičiuojama, kad prieš vakcinas nusistatę tėvai per metus rizikuoja prarasti daugiau nei 700 Australijos dolerių už vieną vaiką.

Australija – toli gražu ne vienintelė šalis, bandanti įvairiais būdais sužadinti tėvų sąmoningumą. Pavyzdžiui, kur kas drastiškesnių priemonių buvo imtasi JAV Oregono valstijoje – priimtas įstatymas, kuriuo reglamentuojama, jog skiepų pažymos nepateikusių tėvų atžalos negali lankyti mokyklos. Europoje piniginės baudos už vaikų neskiepijimą gresia Vokietijoje ir Italijoje.

Situacija gerėja

Nacionalinio imunizacijos tyrimų ir stebėjimo centro (NCIRS) Sidnėjaus universitete direktorės Kristine Macartney teigimu, nors naujoji politika yra taikoma vos keletą mėnesių, jau galima pastebėti situacijos pagerėjimą. Naujausiais duomenimis, skiepijimų apimtys kai kuriose šalies teritorijose padidėjo nuo vieno iki dvejų procentų.

„Šiuo metu kai kuriose Australijos teritorijose skiepijimo apimtis siekia 94 procentus. Taigi, galima pasidžiaugti, jog vakcinacijai priešinasi tik keli procentai tėvų ir šis skaičius pamažu, bet kryptingai mažėja“, – teigia ji.

Palietė ne visus

Tačiau yra ir kita problemos pusė. Paskiepiję vaikus vien tik tam, kad ir toliau gautų jiems priklausančias išmokas, prieš vakcinas nusistatę tėvai toli gražu netapo laimingesni. Trijų vaikų tėvas Crow Tribe‘as anksčiau buvo griežtai nusistatęs prieš skiepijimą ir buvo vienas vadinamojo Anti-vaxxer judėjimo atstovų. Tačiau vyriausybės išmokos – svarbi jo šeimos biudžeto dalis, tad įvedus naująją tvarką, jis buvo priverstas persigalvoti. Jis jau paskiepijo visus tris savo vaikus vien tik todėl, kad galėtų tęsti pradėtas namo statybas ir išleisti atžalas į priešmokyklinio ugdymo grupes. „Šis įstatymas – tai aiškus pavyzdys, kaip yra menkinama žmogaus teisė pačiam priimti sprendimą. Ar paskiepiję savo vaikus mes tikrai priėmėme teisingą sprendimą? Nežinau, tai paaiškės tik tolimoje ateityje“, – sako C. Tribe‘as.

Kitas Australijos gyventojas – dviejų vaikų tėvas Samas Mehanas nusistatymo prieš vakcinas nepakeitė net ir įsigaliojus naujajam įstatymui. Tėvui visiškai nė motais, jog jo vaikai dėl to, kad nėra vakcinuoti negali būti užregistruoti į priešmokyklinio ugdymo grupę. „Aš manau, jog šis sprendimas yra tikrų tikriausia žmonių diskriminacija. Naujoji politika nepakeitė ir tikrai nepakeis mūsų su žmona nuomonės. Man paprasčiausiai liūdna, kad vyriausybė priima sprendimus, kurie skaldo bendruomenę ir kelia konfliktus“, – pasakoja S.Mehanas.

Komentaras

Žmogaus teisių centro direktoriaus pavaduotoja Monasho universitete Paula Gerber:

– Vyriausybė greičiausiai mano, kad jie baudžia ir moko tėvus, tačiau iš tiesų tokiu būdu nubaudžiami ne kas, kitas, o vaikai. Nes jie netenka išmokų, kurios iš principo yra skirtos jų priežiūrai.

Pirmiausia reikėtų įkalti tėvams į galvą, kad jie paprasčiausiai neturi teisės priimti sprendimų, kuris yra nepalankus vaikui. Tai aiškiai apibrėžiama ir Vaiko teisių konvencijoje. Svarbu pastūmėti tėvus link suvokimo, kad jie turi teisę ir laisvę auginti savo vaikus taip, kaip jie mano, kad yra teisingiausia. Tačiau šios laisvės baigiasi ties ta riba, kur prasideda vaiko teisė į sveikatą. Kitas svarbus žingsnis – su vaikų imunizacija susijęs edukavimas. Turime aiškius, daugybę metų trukusių mokslinių tyrimų duomenimis pagrįstus įrodymus, jog imunizacija naudinga ne tik vaikams, bet ir visuomenei bendraja prasme. Reikia surasti būdą, kuris leistų padėti kiek įmanoma daugiau tėvų šią informaciją įsisąmoninti.