LŽ diskusija: ką reiškia Lietuvoje būti vaiku, moterimi ar homoseksualiu asmeniu
LŽ TV stu­di­jo­je – dis­ku­si­ja su žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to va­do­vu prof. Dai­niu­mi Pū­ru. Po­kal­bis apie tai, ką reiš­kia Lie­tu­vo­je bū­ti vai­ku, mo­te­ri­mi, ne­įga­lio­ju ar ho­mo­sek­sua­liu as­me­niu.

html-kodas

.